Lajme

Lëvizje për avancim (MOTI)

Lëvizje për avancim (MOTI)

Objektiva e përgjithshme: Projekti synon njohjen e programeve ndërkombëtare si një mjet për të ndërtuar kapacitetet e palëve të përfshira ...

29 Janar, 2024
Ngritja e kapaciteteve në fushën e Arsimit dhe Aftësimit Profesional (G-VET)

Ngritja e kapaciteteve në fushën e Arsimit dhe Aftësimit Profesional (G-VET)

Objektivat e përgjithshme Nxitje e bashkëpunimit me katër vende të Ballkanit Perëndimor dhe palëve të ndryshme për të rritur numrin ...

24 Janar, 2024
Test Envinion

Test Envinion

20 Nëntor, 2023
VEPRIMI KUNDËR DISKRIMINIMIT PËR TË GJITHË – AADA

VEPRIMI KUNDËR DISKRIMINIMIT PËR TË GJITHË – AADA

Objektiva e përgjithshme e projektit është të sigurohet që të gjithë të rinjtë të trajtohen me respekt të plotë për ...

27 Shkurt, 2023
ZHVILLIM INOVATIV PËR AVANCIMIN E ARSIMIT – IDEA 2022

ZHVILLIM INOVATIV PËR AVANCIMIN E ARSIMIT – IDEA 2022

Programi një-vjeçar “Zhvillim inovativ për avancimin e arsimit – IDEA 2022” financohet nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë në ...

10 Mars, 2022
TË BASHKUAR PËRMES MOBILITETIT

TË BASHKUAR PËRMES MOBILITETIT

Qëllimi kryesor i projektit është të prezantojë programe ndërkombëtare të mobiliteteve profesionale në katër vende të Ballkanit Perëndimor: Shqipëri, Bosnjë ...

10 Mars, 2022
CILËSIA, LLOGARIDHËNIA, DHE GJITHËPËRFSHIRJA NË ARSIM 2021

CILËSIA, LLOGARIDHËNIA, DHE GJITHËPËRFSHIRJA NË ARSIM 2021

Programi një-vjeçar “Cilësia, llogaridhënia dhe gjithëpërfshirja në arsim 2021” financohet nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë në kuadër të ...

15 Janar, 2021
INICIATIVA PËR ZVOGËLIMIN E PABARAZIVE NË ARSIM – ARISE

INICIATIVA PËR ZVOGËLIMIN E PABARAZIVE NË ARSIM – ARISE

Hulumtimet tregojnë se varfëria ndikon në zhvillimin kognitiv të fëmijëve më shumë se sa faktorë tjerë si edukimi i prindërve ...

19 Gusht, 2020
SË BASHKU KUNDËR ABUZIMIT TË FËMIJËS – TACA

SË BASHKU KUNDËR ABUZIMIT TË FËMIJËS – TACA

Objektiva e përgjithshme e projekti është që të sigurojë që të gjithë fëmijët të trajtohen me respekt të plotë për ...

1 Prill, 2020
PROMOVIMI DHE MBROJTJA E TË DREJTAVE TË FËMIJËS

PROMOVIMI DHE MBROJTJA E TË DREJTAVE TË FËMIJËS

Promovimi dhe Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijës Objektiva e përgjithshme: Të krijohen mjedise miqësore dhe pa dhunë për fëmijët nëpër shkollat ...

23 Gusht, 2017
EU-SIMRAES II

EU-SIMRAES II

Objektivi i përgjithshëm i EU-SIMRAES II është të mbështesë Qeverinë e Kosovës në zhvillimin e shoqërisë demokratike dhe shumëetnike duke ...

28 Prill, 2016
ARSIMIMI PËR ZHVILLIM AFATGJATË DHE TË QËNDRUESHËM

ARSIMIMI PËR ZHVILLIM AFATGJATË DHE TË QËNDRUESHËM

Synimet specifike të projektit ishin: Planifikimi i mbulimit të ndryshimeve klimatike, mbrojtjes së mjedisit dhe zhvillimit të qëndrueshëm në arsimin ...

16 Prill, 2016
MBËSHTETJA PËR ZBATIMIN E QASJES TËRËSEKTORIALE NË ARSIM (SWAP)

MBËSHTETJA PËR ZBATIMIN E QASJES TËRËSEKTORIALE NË ARSIM (SWAP)

Synimi i përgjithshëm i projektit për Asistencë Teknike (AT) ishte për të mbështetur Qeverinë e Kosovës në përmirësimin e cilësisë ...

15 Prill, 2016
RRJETI I KOSOVËS PËR ARSIM DHE PUNËSIM-KEEN

RRJETI I KOSOVËS PËR ARSIM DHE PUNËSIM-KEEN

Projekti KEEN është koalicion strategjik i katër organizatave të shoqërisë civile të fokusuara në fushën e arsimit, punësimit dhe politikave ...

15 Prill, 2016
TRAJNIM NGA PCM PËR MBPZHR

TRAJNIM NGA PCM PËR MBPZHR

Cikli i projektit trajnim i menaxhimit  për zyrtarët e Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZHR) është realizuar nga ...

15 Prill, 2016
QENDRA PËR PËRSOSSHMËRI NË MËSIMDHËNIE

QENDRA PËR PËRSOSSHMËRI NË MËSIMDHËNIE

Objektivi specifik i këtij projekti ishte që të kontribuojë në avancimin e procesit mësimor në Universitetin e Prishtinës, duke krijuar ...

14 Prill, 2016
PËRKRAHJE RAJONALE PËR ARSIMIN GJITHËPËRFSHIRËS

PËRKRAHJE RAJONALE PËR ARSIMIN GJITHËPËRFSHIRËS

Ky projekt promovon konceptin e arsimit gjithëpërfshirës si parim i reformave që respekton dhe kujdeset për diversitetin mes të gjithë ...

14 Prill, 2016
EDUKIMI PËR QYTETARË TË NDARË

EDUKIMI PËR QYTETARË TË NDARË

Ky hulumtim është pjesë e një projekti më të madh titulluar “Edukim i ndarë-qytetarë të ndarë?” i cili u realizua ...

8 Prill, 2016
SHTIMI I MUNDËSIVE PËR HULUMTIM NË SHKENCAT SHOQËRORE NË KOSOVË (ESSIE)

SHTIMI I MUNDËSIVE PËR HULUMTIM NË SHKENCAT SHOQËRORE NË KOSOVË (ESSIE)

Synimi specifik i projektit ishte të forcojë kapacitetet socialet të kërkimit shkencor në Kosovë me zhvillimin e burimeve njerëzore dhe ...

8 Prill, 2016
SHOQËRIA CIVILE PËR PJESËMARRJE TË SHTUAR NË ARSIM (CSIP)

SHOQËRIA CIVILE PËR PJESËMARRJE TË SHTUAR NË ARSIM (CSIP)

Objektivi specifik i projektit ishte mobilizimi i burimeve lokale për të rritur pjesëmarrjen e fëmijëve nga grupet e pafavorizuara në ...

7 Prill, 2016
WBC-INCO.NET KOORDINIMI I POLITIKAVE KËRKIMORE ME VENDET E BALLKANIT PERËNDIMOR

WBC-INCO.NET KOORDINIMI I POLITIKAVE KËRKIMORE ME VENDET E BALLKANIT PERËNDIMOR

Objektivat kryesore të WBC-INCO.NET ishin në mbështetje të dialogut bi-rajonal midis BE-së, vendeve të lidhura me FP7 dhe vendeve të ...

7 Prill, 2016
FORCIMI I ROLIT TË SBASHK NË HARTIMIN E POLITIKAVE ARSIMORE

FORCIMI I ROLIT TË SBASHK NË HARTIMIN E POLITIKAVE ARSIMORE

Objektiva specifike e këtij projekti ishte forcimi i kapaciteteve të Sindikatës së bashkuar të arsimit shkencës dhe kulturës (SBASHK), për ...

6 Prill, 2016
RRITJA E PËRFSHIRJES SOCIALE PËRMES EDUKIMIT

RRITJA E PËRFSHIRJES SOCIALE PËRMES EDUKIMIT

Objektivi i përgjithshëm i këtij projekti është: Avancimi i përfshirjes sociale në fushën e arsimit, përmes përmirësimit të reagimit institucional ...

17 Mars, 2016
PROMOVIMI I TË DREJTAVE TË FËMIJËS NË FUSHËN E ARSIMIT

PROMOVIMI I TË DREJTAVE TË FËMIJËS NË FUSHËN E ARSIMIT

Qëllimi i projektit ishte rritja e ndërgjegjësimit mbi situatën e të drejtave të fëmijës në fushën e arsimit në Kosovë, ...

17 Mars, 2016
AVANCIMI I PJESËMARRJES DHE PËRFAQËSIMIT TË GRUPEVE TË PAKICAVE ETNIKE NË ARSIM

AVANCIMI I PJESËMARRJES DHE PËRFAQËSIMIT TË GRUPEVE TË PAKICAVE ETNIKE NË ARSIM

Qëllimi i projektit ishte për të avancuar pjesëmarrjen dhe përfaqësimin e grupeve të pakicave etnike në sistemet arsimore në vendet ...

17 Mars, 2016
MËSHTETJE E BE-SË PËR ZBATIMIN E STRATEGJISË PËR KOMUNITETET ROM ASHKALI DHE EGJIPTIAN (EU-SIMRAES)

MËSHTETJE E BE-SË PËR ZBATIMIN E STRATEGJISË PËR KOMUNITETET ROM ASHKALI DHE EGJIPTIAN (EU-SIMRAES)

Objektivat kryesore të projektit ishte përmirësimi social-ekonomik në mirëqenien e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian, duke lehtësuar qasjen në arsim, ...

16 Mars, 2016
PROCON- MBROJTJA E FËMIJËVE NGA RREZIQET NË INTERNET

PROCON- MBROJTJA E FËMIJËVE NGA RREZIQET NË INTERNET

Projekti kishte për qellim të siguroj mbrojtje më të mirë të fëmijëve të Kosovës nga rreziqet në internet nëpërmjet ndërgjegjësimit, ...

16 Mars, 2016