WBC-INCO.NET KOORDINIMI I POLITIKAVE KËRKIMORE ME VENDET E BALLKANIT PERËNDIMOR

WBC-INCO.NET KOORDINIMI I POLITIKAVE KËRKIMORE ME VENDET E BALLKANIT PERËNDIMOR

Objektivat kryesore të WBC-INCO.NET ishin në mbështetje të dialogut bi-rajonal midis BE-së, vendeve të lidhura me FP7 dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor (WBC) dhe për të rritur pjesëmarrjen e hulumtuesve të WBC-së në projektet evropiane dhe masat strukturore. Konsorciumi ka përfshirë 29 partnerë. Midis tyre ishin ministritë për shkencën, si dhe ministritë e ekonomive nga Shqipëria, Bosnja-Hercegovina, Kroacia, Maqedonia, Mali i Zi dhe Serbia. Përveç kësaj, ministritë nga Austria, Bullgaria, Gjermania, Greqia, Sllovenia dhe Turqia morën pjesë në konsorcium për të shtuar masë kritike dhe vrull. Dimensioni politik në nivel bi-rajonal është ndërthurur ngushtë me Platformën Drejtuese për Kërkimin WBC, që zbatohet nën Presidencën Austriake të BE-së së bashku me Këshillin e Evropës-në 2006. WBC-INCO.NET gjithashtu ka përkrahur dialogun brenda rajonit dhe shkëmbimin e informacionit me Drejtoritë e Përgjithshme dhe aktorët ndërkombëtare, të tilla si UNESCO apo Banka Botërore. Dialogët janë arsyetuar me disa inpute analitike. Për këtë qëllim, institucionet e larta kanë marrë pjesë në WBC-INCO.NET. Ajo kishte për qëllim, të identifikoj fushat kërkimore në mënyrë përfshirëse dhe gjithëpërfshirëse. Për më tepër, WBC-INCO.NET  ka monitoruar zonat e kërkimit të identifikuara në programet e ardhshme dhe pjesëmarrjen e hulumtuesve të WBC në projekte bashkëpunuese të FP7. Modelet ekzistuese të bashkëpunimit janë analizuar nga metodologjitë e rrjetit social dhe pengesat e bashkëpunimit të eksploruara nga hetimet empirike. WBC-INCO.NET gjithashtu është fokusuar në ndërtimin e kapaciteteve dhe lehtësimin e mundësive për rrjetëzim në mes të hulumtuesvepër të rritur një njohje më të mirë ndërkombëtare të potencialeve ekzistuese në WBC. Disa nga NPC organizata evropiane të njohura dhe agjensitë e hulumtimit kanë angazhuar kapacitetet e tyre për t’u bashkuar në WBC-INCO.NET dhe për të mbështetur integrimin e rajonit WBC në zonën e hulumtimeve në arsim.

 

  • Periudha e implementimit
    01/01/2008 deri 30/04/2014
  • Personeli
    Dukagjin Pupovci
  • Partnerët dhe Donatorët

    Bashkimi Evropian

  • Research