Për ne

Sistemi i menaxhimit të cilësisë i KEC është i certifikuar për ISO 9001:2015 nga një trup certifikues i akredituar. Fushëveprimi i certifikimit përfshin:

“Disenjimin, zhvillimin, menaxhimin dhe zbatimin e projekteve dhe të programeve të trajnimit në fushën e arsimit, të drejtave të njeriut, rinisë dhe shërbimeve sociale.”

Ky certifikim demonstron përkushtimin tonë për cilësi.

POLITIKA E CILËSISË

Certifikimi ISO 9001:2015