TRAJNIM NGA PCM PËR MBPZHR

TRAJNIM NGA PCM PËR MBPZHR

Cikli i projektit trajnim i menaxhimit  për zyrtarët e Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZHR) është realizuar nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) gjatë 15 javëve të punës interaktive. Për të arritur më të mirë rezultatet e parashikuara të projektit, një strategji me dy pista është aplikuar:

Teoria dhe pjesa trajnuese: një projekt simulim u zhvillua në disa faza gjatë seancave të kontaktit (“Institucioni dhe ndërtimi i kapaciteteve të Qendrave Këshilluese Rajonale”);

Praktika – Studentët u ndanë në katër grupe dhe u trajnuan duke shkruar një propozim konkret të projektit.

Të dy trajnime dhe pjesa praktike dëshmuan shumë diskutime që ndodhën në mes trajnerëve dhe nxënësve, por edhe në mesin e studentëve, me disa moderime nga trajnerët, në procesin e ndërtimit të projekt propozimeve. Ka pasur edhe disa prezantime nga trajnerët dhe nga ana e pjesëmarrësve (prezantimi i projekt propozimeve me faza). Agjencia zbatuese dhe trajnerët bënë të gjitha materialet për punë në dispozicion të të trajnuarve në mënyrë të vazhdueshme në formë elektronike përmes platformës web, dhe në formë të shtypur gjatë seancës plenare dhe në grupe pune.

 

  • Periudha e implementimit
    09/06/2008 deri 05/12/2008
  • Personeli
    Dukagjin Pupovci
  • Partnerët dhe Donatorët

    Bashkimi Evropian

  • Research