SHOQËRIA CIVILE PËR PJESËMARRJE TË SHTUAR NË ARSIM (CSIP)

SHOQËRIA CIVILE PËR PJESËMARRJE TË SHTUAR NË ARSIM (CSIP)

Objektivi specifik i projektit ishte mobilizimi i burimeve lokale për të rritur pjesëmarrjen e fëmijëve nga grupet e pafavorizuara në arsimin parashkollor dhe arsimin fillor duke forcuar kapacitetet e organizatave të shoqërisë civile për t’u angazhuar në bashkëpunim me prindërit, shkollat, si dhe autoritetet lokale e qëndrore. Projekti u përqëndrua në forcimin e kapaciteteve të organizatave partnere për të përmirësuar qasjen në arsimin parashkollor dhe arsimin e detyrueshëm për fëmijët nga grupet në nevojë, përfshirë fëmijët e familjeve me të ardhura të ulëta, me aftësi të kufizuara, pakicat, dhe kështu me radhë. Përfituesit kryesorë të projektit ishin dy shoqatat lokale, Bashkimi i Arsimit, Shkencës dhe Kulturës së Kosovës (SBASHK) dhe Shoqata Kosovare për Njeriut dhe të Drejtave të Fëmijës (KAHCR), ndërsa roli i dy partnerëve të tjerë të projektit, Qendra për Arsim e Kosovës (KEC ) dhe Shoqata internacionaleHap pas Hapi (ISSA), ishte që të ofrojnë ekspertizë për të ndërtuar një rrjet të fortë dhe të qëndrueshëm të organizatave të arsimit. Aktivitetet kryesore ishin: Ndërtimi i kapaciteteve organizative dhe të menaxhimit të shoqatave partnere; trajnim specifik i fokusuar në ndryshimet organizative dhe zhvillim, aftësi të planifikimit me pjesëmarrje (PCM), monitorimi dhe vlerësimi; dhe konsulence në bazë të nevojave të shoqatave partnere. Vendosja e një Rrjeti të pjesëmarrjes së organizatave të shoqërisë civile nga Kosova dhe për të zhvilluar strategjinë e saj afatshkurtër. Ngritja e kapaciteteve të partneritetit me organizatat që mbrojnë dhe të angazhohen në analizat e politikave me autoritetet qendrore dhe lokale, duke siguruar një trajnim të duhur. Hartimi i politikave që lidhen me pjesëmarrjen dhe mbajtjen në arsim. Trajnimi i 500 anëtarëve të SBASHK dhe KAHCR për të drejtat e fëmijëve, anti-paragjykim dhe avokim në nivel lokal.

Rezultatet kryesore:

 1. Është ndërtuar një rrjet strategjik që funksionon midis tre partnerëve lokal (KEC, SBASHK dhe KAHCR).
 2. Politikat në lidhje me pjesëmarrjen dhe mbajtjen në arsimin fillor janë formuluar në bashkëpunim me autoritetet qendrore dhe lokale.
 3. Anëtarët e SBASHK dhe KAHCR kanë kapacitet për të ndikuar në pjesëmarrjen në arsim në nivel lokal.

 

 • Periudha e implementimit
  06/02/2007 deri 06/08/2008
 • Personeli
  Jehona Xhaferi
 • Partnerët dhe Donatorët

  Bashkimi Evropian

 • Research