PROMOVIMI I TË DREJTAVE TË FËMIJËS NË FUSHËN E ARSIMIT

PROMOVIMI I TË DREJTAVE TË FËMIJËS NË FUSHËN E ARSIMIT

Qëllimi i projektit ishte rritja e ndërgjegjësimit mbi situatën e të drejtave të fëmijës në fushën e arsimit në Kosovë, duke organizuar veprime të përbashkëta të monitorimit të organizatave të shoqërisë civile në bashkëpunim me autoritetet qendrore dhe lokale dhe ngritjen e kapaciteteve të shkollave për të kontribuar në këtë përpjekje.

Projekti kishte dy komponentë kryesorë:

 1. Një sistem për monitorimin dhe raportimin e situatës së të drejtave të fëmijëve është zhvilluar në bashkëpunim të ngushtë me MASHT-in dhe autoritetet lokale. 30 shkolla nga Prizreni dhe rajoni i Prishtinës u përzgjodhën. Në ato shkolla procesi i monitorimit përfshinte në mënyrë aktive komitetet shkollore për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Vëmendje e veçantë i është kushtuar shkollave me numër të konsiderueshëm të nxënësve të pakicave etnike, nxënësve me aftësi të kufizuara dhe nxënësve nga grupet e tjera në nevojë. Përveç kësaj, është zgjedhur një grup kontrolli prej tridhjetë shkollave që përputhen me shkollën e synuar në shumë mënyra, gjithashtu me qëllim të monitorimit të të drejtave të fëmijës në fushën e arsimit. Pas trajnimit të vëzhguesve të jashtëm dhe monitorimit të shkollave, veprimi i monitorimit është kryer katër herë gjatë jetës së projektit. Raportet vjetore të monitorimit të lejuan krahasimin e rezultateve në mes të dy grupeve të shkollave, me gjendje pak më të mirë në shkollat e synuara për shkak të aktiviteteve të komiteteve shkollore.
 2. Ky veprim përfshiu shumë punë me komitetet e të drejtave të fëmijëve në shkollat e Kosovës, që filloi me krijimin e ri apo mobilizimin e komiteteve ekzistuese, për të vazhduar me ndërtimin e kapaciteteve të tyre për veprim të monitorimit, dhe me aktivitete të vetëdijësimit për ngritjen në fushën e tyre të përgjegjësisë. Në çdo shkollë të synuar, 2-3 mësues /prindër ishin të përfshirë në punën me komisionet, dhe ata gjithashtu kanë përfituar nga aktivitetet e ndërtimit të kapaciteteve të projektit.

Rezultatet kryesore:

 1. U zhvillua një sistem për monitorimin dhe raportimin e gjendjes së të drejtave të fëmijës në fushën e arsimit.
 2. Kapaciteti i përmirësuar i studentëve të identifikojnë dhe adresojnë rastet e shkeljes së të drejtave të fëmijëve në sistemin arsimor.

 

 • Periudha e implementimit
  15/01/2009 deri 15/07/2011
 • Personeli
  Ardita Kabashi
 • Partnerët dhe Donatorët

  Bashkimi Evropian

  Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS)

 • Research