Për ne

Qendra për Arsim e Kosovës është organizatë joqeveritare dhe jopërfituese e themeluar në vitin 2000 duke u përqendruar në ofrimin e programeve të trajnimit të mësimdhënësve në shërbim. Trajnimet ende mbesin një aspekt i rëndësishëm i veprimtarisë së KEC, por, në kohë, organizata ka zgjeruar fushën e punës në katër fusha kyçe:

1) Përmirësimi i cilësisë së arsimit;

2) Të drejtat e njeriut;

3) Rrjetëzimi dhe pjesëmarrja në politikëbërje;

4) Hulumtimet në fushën e arsimit.

KEC ka një gamë të gjerë partnerësh vendorë dhe ndërkombëtarë që përbëhen nga organizatat joqeveritare, kompanitë konsulente, agjencitë zhvillimore dhe institucionet shtetërore.

Që nga viti 2004, në kuadër të KEC-it vepron shkollaMileniumi i Tretë dhe kryen aktivitetet e saj në arsimin fillor dhe të mesëm.

 

 

												{'2023':'https://kec-ks.org/wp-content/uploads/2024/05/KEC_Raport-i-punes-2023.pdf','2022':'https://kec-ks.org/wp-content/uploads/2023/10/KEC_Raport-i-punes-2022.pdf','2020':'https://kec-ks.org/wp-content/uploads/2023/06/KEC_Raporti-2020_Shqip.pdf','2021':'https://kec-ks.org/wp-content/uploads/2023/06/KEC_Raport-i-punes-2021.pdf','2019':'https://kec-ks.org/wp-content/uploads/2023/06/KEC-Raporti-2019.pdf','2018':'https://kec-ks.org/wp-content/uploads/2023/06/2.-KEC-Raporti-2018.pdf','2017':'https://kec-ks.org/wp-content/uploads/2023/06/3.-Raporti-i-punes-2017.pdf','2016':'https://kec-ks.org/wp-content/uploads/2023/06/Raporti-i-punes-2016.pdf','2015':'https://kec-ks.org/wp-content/uploads/2023/06/KEC-Raporti-i-punes-2015.pdf'}											
Raportet e punës:
Pasqyrat financiare të audituara: