TË BASHKUAR PËRMES MOBILITETIT

TË BASHKUAR PËRMES MOBILITETIT

Qëllimi kryesor i projektit është të prezantojë programe ndërkombëtare të mobiliteteve profesionale në katër vende të Ballkanit Perëndimor: Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Mal të Zi dhe Kosovë.

Qëllimet e projektit

 • Përmirësimi i sistemeve të arsimit dhe aftësimit profesional dhe
 • Përafrimi i tyre me nevojat e tregut të punës

Aktivitetet e projektit

 • Të ndihmojë shkollat ​​në vendet e Ballkanit Perëndimor të ndërtojnë kapacitete për bashkëpunim ndërkombëtar, veçanërisht në lidhje me mobilitetin e nxënësve dhe stafit
 • Të iniciojë dhe promovojë shpërndarjen e njohurive për bashkëpunim ndërkombëtar dhe ndërsektorial
 • Të përmirësojë harmonizimin dhe bashkëpunimin e sektorit të arsimit dhe aftësimit profesional të Ballkanit Perëndimor me tregun e punës.
 • Periudha e implementimit
  01/01/2021 - Aktuale
 • Personeli
  Ardita Kabashi
 • Partnerët dhe Donatorët

  Bashkimi Evropian

 • Research