QENDRA PËR ARSIM E KOSOVËS

Qendra për Arsim e Kosovës është organizatë joqeveritare dhe jopërfituese e themeluar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) dhe e regjistruar në Kosovë.

Arsim cilësor për të gjithë

E-learning

Platforma e të mësuarit online e KEC ju ofron mundësi mësimdhënësve, nxënësve, menaxherëve të shkollave, prindërve dhe palëve tjera të interesit që në mënyrë të pavarur të ndjekin trajnimet e zhvilluara nga KEC.

Publikime

Dokument politikash për adresimin e pabarazive në arsim në komunën e Kamenicës
2024
PISA si pasqyrë: Sfidat e arsimit në Kosovë
Dokument politikash për adresimin e pabarazive në arsim në komunën e Kamenicës
2023
GJENDJA DHE CILËSIA E MËSIMIT NË SHKOLLAT E VOGLA DHE NË PARALELET E NDARA