MËSHTETJE E BE-SË PËR ZBATIMIN E STRATEGJISË PËR KOMUNITETET ROM ASHKALI DHE EGJIPTIAN (EU-SIMRAES)

MËSHTETJE E BE-SË PËR ZBATIMIN E STRATEGJISË PËR KOMUNITETET ROM ASHKALI DHE EGJIPTIAN (EU-SIMRAES)

Objektivat kryesore të projektit ishte përmirësimi social-ekonomik në mirëqenien e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian, duke lehtësuar qasjen në arsim, duke ruajtur dhe promovuar trashëgiminë kulturore të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian dhe duke përmirësuar informimin rreth komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në mediat kryesore .

Rezultatet kryesore të veprimit ishin:

1. Qasja dhe mbajtja e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në arsimin parashkollor dhe arsimin fillor dhe përmirësimin e kapaciteteve të tyre për të përfituar nga nivelet e arsimit sekondar dhe terciar.

2. Promovimi i trashëgimisë kulturore të komuniteteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian dhe zhvillimin e aftësive për përfshirjen e tyre në media.

Projekti ka përfshirë dy komponentë: Arsimin dhe kulturën si dhe media-n.

 

  • Periudha e implementimit
    01/09/2010 deri 28/02/2013
  • Personeli
    Petrit Tahiri
  • Partnerët dhe Donatorët

    Bashkimi Evropian

  • Research