QENDRA PËR PËRSOSSHMËRI NË MËSIMDHËNIE

QENDRA PËR PËRSOSSHMËRI NË MËSIMDHËNIE

Objektivi specifik i këtij projekti ishte që të kontribuojë në avancimin e procesit mësimor në Universitetin e Prishtinës, duke krijuar një mekanizëm dhe sistem për zbatimin e strategjive moderne të mësimdhënies, metodologjive dhe risive duke u siguruar stafit mundësitë për zhvillimin e vazhdueshëm të aftësive të mësimdhënies. Konsorciumi i projektit ka dorëzuar më shumë se sa ishte parashikuar në dokumentin e projektit me të paktën 30%, në sajë të shfrytëzimit efikas të burimeve dhe bashkëpunimit të qetë në mes të partnerëve të projektit. Projekti ka krijuar një grup bazë të 12 trajnerëve të mësimdhënësve, në vend të 10, ka zhvilluar katër module trajnimi në vend të dy, dhe dërgit katër seminare trajnimi në vend të dy, pra, është bërë rritja e numrit të pjesëmarrësve në punëtori me 40% në asnjë kosto shtesë. Nga ana tjetër, të gjitha aktivitetet e tjera, si ndërtimi i partneritetit të qëndrueshëm me partnere, qendrat Didaktike, rekrutimi dhe trajnimi i stafit, zhvillimi i procedurave, dy vizitat studimore dhe blerja e librave për Qendrën e bibliotekës janë zbatuar ashtu siç është paraparë. Informatat kthyese pranuar nga të trajnuarit dhe menaxhimi i Universitetit ishin të shkëlqyera. Qendra vazhdoi të veprojë përtej periudhës së projektit, por me punë më pak të suksesshëm për shkak të mungesës së mbështetjes nga menaxhmentet e Universitetit. Projekti është implementuar nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) në partneritet me Universitetin e Nuremberg, Universiteti i Prishtinës dhe Akademia Pedagogjike – Linz.

 

  • Periudha e implementimit
    01/01/2007 deri 01/01/2008
  • Personeli
    Dukagjin Pupovci
  • Partnerët dhe Donatorët

    Bashkimi Evropian

  • Research