Për ne

Bordi Drejtues

Name

GËZIM KRASNIQI

KRYESUES I BORDIT

Name

VERA PULA

ANËTARE

Name

NORA TAFARSHIKU

ANËTARE

Name

LINDITA TAHIRI

ANËTARE

Name

DRITA HAXHAJ

ANËTARE