PROMOVIMI DHE MBROJTJA E TË DREJTAVE TË FËMIJËS

PROMOVIMI DHE MBROJTJA E TË DREJTAVE TË FËMIJËS

Promovimi dhe Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijës Objektiva e përgjithshme: Të krijohen mjedise miqësore dhe pa dhunë për fëmijët nëpër shkollat e Kosovës përmes veprimeve të synuara të organizatave të shoqërisë civile dhe komuniteteve lokale për promovimin e të drejtave të fëmijës. Objektiva specifike: Të fuqizohen komunitetet lokale për ta përmirësuar masën e mbrojtjes së fëmijëve nëpër shkolla përmes ngritjes së vetëdijes, ndërmjetësimit dhe zgjidhjes paqësore të konflikteve.

Aktivitetet:

 • Ngritja e një platforme on line për ngritjen e vetëdijes për të drejtat e fëmijës dhe masat për mbrojtjen e tyre.
 • Zhvillimi i materialeve informuese për fëmijë, prindër, mësimdhënës dhe publikun e gjerë.
 • Organizimi i garës mediale për artikullin më të mire për të drejtat e fëmijës..
 • Organizimi i Konferencës Rajonale për të Drejtat e Fëmijës.
 • Zgjedhja e 10 OJQ-ve lokale për të punuar me 40 shkolla të viseve rurale.
 • Organizimi i trajnimeve për të drejtat e fëmijës dhe për ndërmjetësimin nga bashkëmoshatarët për OJQ-të, fëmijët, prindërit dhe mësimdhënësit.
 • Organizimi i vizitave studimore për OJQ-të dhe përfaqësuesit e shkollave në Klubet e Bashkëmoshatarëve dhe Ndërmjetësimit në Maqedoni dhe Shqipëri.
 • Monitorimi dhe ndihma e OJQ-ve lokale në përkrahje të shkollave për zbatimin e politikave për mbrojtjen e fëmijëve..
 • Mbledhja e shembujve-praktikave më të mira nga shkollat e synuara dhe publikimi i tyre.

Përfituesit:

 1. 15,000 nxënës nga 40 shkolla fillore dhe të mesme të ulëta
 2. Prindërit e tyre
 3. Rreth 1,000 mësimdhënës nga 40 shkollat e përzgjedhura
 4. 10 Organizata Jo Qeveritare
 5. Komuniteti në përgjithësi

Implementues: Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) & Forum ZFD

 • Periudha e implementimit
  03/04/2017 deri 30/09/2019
 • Personeli
  Ardita Kabashi
 • Partnerët dhe Donatorët

  Bashkimi Evropian

 • Research