ARSIMIMI PËR ZHVILLIM AFATGJATË DHE TË QËNDRUESHËM

ARSIMIMI PËR ZHVILLIM AFATGJATË DHE TË QËNDRUESHËM

Synimet specifike të projektit ishin:

 1. Planifikimi i mbulimit të ndryshimeve klimatike, mbrojtjes së mjedisit dhe zhvillimit të qëndrueshëm në arsimin e mesëm të ulët të kurrikulës kombëtare të vendeve pjesëmarrëse. Krijimi i një partneritet të qëndrueshëm në mes të OSHC-ve arsimore dhe të mjedisit në nivel kombëtar dhe rajonal.
 2. Zhvillimi i 3 moduleve arsimore për të rriturit, në shënjestër të ndërmarrjeve private, autoriteteve publike dhe mësuesve të shkollave fillore dhe të mesme, në lidhje me aspektet mjedisore të fituara dhe ndikimin e tyre në punën e tyre, potencialet e zhvillimit të qëndrueshëm, si dhe adaptimit ndaj ndryshimeve klimatike dhe zbutjen e kërkesave (në përputhje me veprimet dhe politikat e përbashkëta të BE-së).
 3. Zhvillimi dhe mbështetja e politikave rekomanduese që fokusohen në përfshirjen e mbrojtjes së mjedisit dhe zhvillimit të qëndrueshëm në kurrikulat kombëtare të arsimit fillor dhe të mesëm të ulët.

Rezultatet e këtij Veprimit ishin:

8 raportet kombëtare që planifikojnë mbulimin e mbrojtjes së mjedisit dhe zhvillimit të qëndrueshëm në arsimin e mesëm të ulët;

1 Raport krahasues i mbulimit të mbrojtjes së mjedisit, ndryshimeve klimatike dhe zhvillimit të qëndrueshëm;

Deklarata e përbashkët që formon përkushtimin për partneritet në arsim për zhvillim të qëndrueshëm është nënshkruar;

4 punëtori janë mbajtur për të ndarë informacione dhe ekspertizë në mes të anëtarëve të mjedisit dhe edukimit të grupit të synuar OShC;

3 Modulet e edukimit mjedisor (për mësuesit, autoritetet publike dhe bizneset) janë zhvilluar;

7 politika të arsimit për edukim dhe politika krahasuese regjionale janë zhvilluar dhe mënyra e mbështetjes së tyre është hartuar.

 • Periudha e implementimit
  13/12/2010 deri 30/11/2012
 • Partnerët dhe Donatorët

  Bashkimi Evropian

  NEPC R. of Croatia Office for Cooperation

 • Research