PROCON- MBROJTJA E FËMIJËVE NGA RREZIQET NË INTERNET

PROCON- MBROJTJA E FËMIJËVE NGA RREZIQET NË INTERNET

Projekti kishte për qellim të siguroj mbrojtje më të mirë të fëmijëve të Kosovës nga rreziqet në internet nëpërmjet ndërgjegjësimit, fuqizimin dhe veprim të koordinuar të Qeverisë, Shoqërisë dhe Industrisë Civile për të marrë masat e duhura mbrojtëse.

Ky projekt përmbante dy komponente të ndërlidhura:

1) Mbrojtja e fëmijëve online.

– Një grup shumë-palësh të interesuar për mbrojtjen e fëmijëve nga interneti, i përbërë nga përfaqësues të grupeve të ndryshme ishin ngritur për të trajtuar fëmijëve në internet sfida të mbrojtjes në politikë dhe në nivel teknik. Një vizitë studimore në Hungari është organizuar për këtë grup, për të zhvilluar kapacitetin e anëtarëve të saj për t’u angazhuar në mënyrë konstruktive dhe të mirë-informuar në politikën shumë-palëshe për marrjen e proceseve në nivel kombëtar. Programi përfshinte një seminar trajnues ofruar nga ICSS (Shërbimi i Sigurisë Ndërkombëtare të Fëmijëve) dhe një numër të vizitave për të mësuar nga përvoja e agjensive hungareze, shkollat qeveritare dhe OShC. ICSS gjithashtu mbështeti procesin pjesëmarrës të zhvillimit të një strategjie kombëtare për mbrojtjen e fëmijëve nga interneti e cila pritej të reflektojë natyrën multi-sektoriale të një ndërhyrjes së tillë. Konferenca dy-ditore rajonale për mbrojtjen e fëmijëve nga interneti ka shërbyer për të shpërndarë rezultatet e projektit për përvojën e gjerë publike dhe shkëmbimit të përvojave me ekspertë nga vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor.

2) Rritja e ndërgjegjësimit dhe fuqizimit.

– Një web faqe për të lehtësuar rrjedhjen e informimit mbi mbrojtjen e fëmijëve nga interneti është ngritur. Materialet informative për fëmijët, prindërit dhe mësuesit janë zhvilluar nga një ekip i Kosovës dhe ekspertë të BE-së bazuar në modelet më të mira të Programit të internetit më të sigurt të BE-së. Të paktën 100 seanca informuese në vend u organizuan në shkollat fillore dhe të mesme për fëmijët, prindërit dhe mësuesit. Gjithashtu,është krijuar informimi online dhe në ueb-faqen e projektit janë postuar materialet e informimit për të rritur ndërgjegjësimin në lidhje me rreziqet në internet dhe fuqizimin e fëmijëve për të përballuar me seanca informuese. Projekti mbështeti deri në 10 iniciativa me bazë në shkollë për përmirësimin e mbrojtjes së fëmijëve nga internet, që përfshijnë lloje të ndryshme të rritjes së ndërgjegjësimit dhe aktiviteteve të fuqizimit, dhe gjithashtu një fushatë për të rritur ndërgjegjësimin e publikut të gjerë mbi këtë çështje.

Rezultatet kryesore:

1. Qasjet e përbashkëta dhe strategjitë për mbrojtjen e fëmijëve nga internet janë zhvilluar.

2. Fëmijët, prindërit dhe mësuesit janë të vetëdijshëm për rreziqet në internet dhe të autorizuar të merren me ta.

  • Periudha e implementimit
    24/12/2013 deri 24/12/2015
  • Personeli
    Kushtrim Bajrami
  • Partnerët dhe Donatorët

    Bashkimi Evropian

  • Research