MBËSHTETJA PËR ZBATIMIN E QASJES TËRËSEKTORIALE NË ARSIM (SWAP)

MBËSHTETJA PËR ZBATIMIN E QASJES TËRËSEKTORIALE NË ARSIM (SWAP)

Synimi i përgjithshëm i projektit për Asistencë Teknike (AT) ishte për të mbështetur Qeverinë e Kosovës në përmirësimin e cilësisë dhe efikasitetit të ofrimit të arsimit dhe shërbimeve trajnuese, veçanërisht arsimin parauniversitar, në një perspektivëtë të mësuarit dhe punësueshmërisë gjatë gjithë jetës, në përputhje me qasjen tërësektoriale (SWAp) për arsim, dhe në përputhje me standardet e BE-së.

Rezultatet kryesore:

Komponenti 1: Zhvillimi i kapaciteteve të MASHT-it, në nivel qendror dhe komunal: Plani i detajuar i zbatimit për strategjitë e arsimit është hartuar dhe miratuar nga MASHT-i dhe palët e interesuara në nivel lokal; sistemet e komunikimit janë zhvilluar dhe përdorur sistematikisht nga Njësia e Donatorëve të MASHT.

Komponenti 2: rishikimi i Kornizës së Kurrikulës së Kosovës; Një grup drejtues i specialistëve për zhvillimin e kurrikulit të njësisë së Kurrikulës së MASHT, Këshilli për Kurrikulë i Kosovës / Këshilli për Kurrikula, Tekste dhe Vlerësim (CCTA) , institucionet e arsimit të lartë kanë fituar trajnim dhe përvojë praktike për rishikimin e Kornizës të Kurrikulës së Kosovës dhe të bëj grupet e ndryshme përgjegjëse për zhvillimin e kurrikulit të përfshijë masa specifike për të adresuar përfshirjen e minoriteteve në arsim.

Komponenti 3: Zhvillimi i Trajnimit të mësimdhënësve: Profili i Kompetencave të Mësimdhënësve, i nevojshëm për vlerësimin e mësuesve, është rishikuar në përputhje me praktikat e mira të vendeve anëtare të BE-së; Një sistem i krediteve në arsimin e lartë me qëllim të njohjes së zhvillimit profesional të mësimdhënësve është e përpunuar.

 • Zhvillimi i një sistemit të kredive në arsimin e lartë të ngjashëm me Sistemin Evropian të Transferit të Kredive (ECTS) me qëllim të njohjes së zhvillimit profesional të mësimdhënësve.
 • Zhvillimin dhe zbatimin e një programi të zhvillimit të kapaciteteve (përfshirë kapacitetet institucionale, organizative dhe njerëzore) të Njësisë së MASHT-it mësimdhënësve Trajnimit dhe aktorëve të tjerë të rëndësishëm sipas rastit.
 • Vendosja e sistemeve të përshtatshme për të mbështetur programin e Trajnimit të Mësuesve.

Kjo AT u zbatua nga Konsorciumi i udhëhequr nga Cambridge Education Ltd. Rezultatet e ofruara nga projekti për secilin komponent të përfshirë ishin:

 • Asistimi i MASHT-it, në nivel qendror dhe komunal, në zhvillimin e një plani të përllogaritur dhe me afate kohore të veprimit që do të përdoret si një mjet operacional lidhur me strategjitë e sektorit të arsimit.
 • Zhvillimi i kapaciteteve të njësive të MASHT-it (në nivel qendror dhe komunal), në mënyrë për të kryer planin e veprimit të MASHT, përfshirë edhe forcimin e rekomandimeve për fushat kryesore.
 • Ndihma e MASHT-it me krijimin e një kurrikule, dhe të sigurojë mbështetje për Këshillin Shtetëror në lidhje me Kurrikulën e Kosovës.
 • Zhvillimi dhe zbatimi i një programi të zhvillimit të kapaciteteve (përfshirë kapacitetet institucionale, organizative dhe njerëzore) të Njësisë së Kurrikulës së MASHT-it, anëtarët e Këshillit për Kurrikulë dhe faktorë të tjerë kryesorë sipas nevojës.
 • Organizimi dhe mbështetja e procesit të rishikimit dhe rihartimit të Kornizës së Kurrikulës së Kosovës (KKK).
 • Zhvillimi i udhëzimeve për hartimin dhe zbatimin e kurrikulave të reja bazuar në KKK dhe, pas kësaj, zbatimi i saj.
 • Asistim tek MASHT për të krijuar një grup mentorë / këshilltarë / të arsimit, për të siguruar një sistem të sigurimit të cilësisë në procesin e zhvillimit të kurrikulumit.
 • Rishikimi i Profilit ekzistues të Kompetencave të Mësimdhënësve në bazë të rezultateve të konsultimit dhe të sigurojë mbështetje për MASHT për finalizimin e draftit dhe të miratimit të tij zyrtar.

 

 • Periudha e implementimit
  01/10/2009 deri 01/12/2012
 • Personeli
  Dukagjin Pupovci
 • Partnerët dhe Donatorët

  Bashkimi Evropian

 • Research