Lajme

PËRKRAHJA E ARSIMIT PËRMES AVOKIMIT DHE KONTRIBUTIT TË BAZUAR NË HULUMTIM

PËRKRAHJA E ARSIMIT PËRMES AVOKIMIT DHE KONTRIBUTIT TË BAZUAR NË HULUMTIM

Qëllimi i këtij projekti është të përkrahë arsimin në Kosovë përmes iniciativave avokuese të cilat burojnë nga raportet hulumtuese të ...

27 Shkurt, 2023
MË MËSO MUA (SCHOOL ME)

MË MËSO MUA (SCHOOL ME)

Qëllimi i këtij projekti është aftësimi i mësimdhënësve për të zhvilluar kompetencat e të nxënit të nxënësve të përcaktuara në ...

28 Prill, 2016
DECENTRALIZIMI I FINANCAVE NË ARSIM

DECENTRALIZIMI I FINANCAVE NË ARSIM

Ky projekt synonte të analizonte shkallën e zbatimit të procesit të decentralizimit në arsim, si dhe të evidentonte sfidat me ...

15 Prill, 2016
STRATEGJIA PËR RIORGANIZIMIN E SHCK

STRATEGJIA PËR RIORGANIZIMIN E SHCK

Në kuadër të këtij projekti KEC i ka ofruar mbështetje profesionale Ministrisë së Shërbimeve Publike në procesin e zhvillimit të ...

15 Prill, 2016
PROMOVIMI I BASHKËPUNIMIT SHKOLLË-FAMILJE-KOMUNITET

PROMOVIMI I BASHKËPUNIMIT SHKOLLË-FAMILJE-KOMUNITET

Projekti i Qendrave të Komunitetit realizohet në shtatë vende të Evropës Juglindore dhe, deri në fund të vitit 2003 është ...

15 Prill, 2016
PROJEKTI PËR PËRKRAHJEN E ARSIMIT TË LARTË

PROJEKTI PËR PËRKRAHJEN E ARSIMIT TË LARTË

Programi i Përkahjes së Arsimit të Lartë (HESP) është program i rrjetit Soros i cili, fillimisht, është implementuar në Kosovë ...

15 Prill, 2016
PROSPECT

PROSPECT

Qëllimi i projektit ishte ngritja e kapaciteteve të stafit të qendrave të komunitetit/mësimore dhe zhvillimi i rrjetit të palëve të ...

14 Prill, 2016
PROGRAMI I ARSIMIT CILËSOR

PROGRAMI I ARSIMIT CILËSOR

Ky projekt ka filluar në verë të vitit 2000, në mënyrë që të plotësoj nevojat e menjëhershme të shkollave të ...

14 Prill, 2016
SHKOLLA MIKE PËR FËMIJËT

SHKOLLA MIKE PËR FËMIJËT

Në qershor të vitit 2001, Qendra për Arsim e Kosovës (KEC), është kontraktuar për të ofruar trajnime për metodologjitë mësimore ...

14 Prill, 2016
ARSIMI BAZIK CILËSOR NË FUNKSION TË ZHVILLIMIT NJERËZOR

ARSIMI BAZIK CILËSOR NË FUNKSION TË ZHVILLIMIT NJERËZOR

Ky hulumtim ka për pasur qëllim që, mbi bazën e zbulimeve të bëra, të formulohen një serë rekomandimesh, me të ...

8 Prill, 2016
ETIKA DHE INTEGRITETI INSTITUCIONAL

ETIKA DHE INTEGRITETI INSTITUCIONAL

Qëllimi i projektit është krijimi i një klime të sjelljes së përgjegjshme personale dhe organizative në institucionet qendrore dhe komunale, ...

7 Prill, 2016
MONITORIMI I MENAXHIMIT TË FINANCAVE KOMUNALE TË ARSIMIT NË 5 KOMUNA TË KOSOVËS

MONITORIMI I MENAXHIMIT TË FINANCAVE KOMUNALE TË ARSIMIT NË 5 KOMUNA TË KOSOVËS

Projekti “Monitorimi i menaxhimit të financave komunale të arsimit në 5 komuna të Kosovës” është realizuar në komunat: Istog, Gjilan, ...

7 Prill, 2016
PROJEKTI PËR PËRKRAHJEN E ARSIMIMIT TË KOMUNITETEVE ROM, ASHKALI DHE EGJIPTIAN

PROJEKTI PËR PËRKRAHJEN E ARSIMIMIT TË KOMUNITETEVE ROM, ASHKALI DHE EGJIPTIAN

Synimi i pergjithshëm i këtij Projekti ishte përmirësimi i integrimit socio-ekonomik të komunitetit RAE në Kosovë. Qëllimi kryesorë i projektit ...

17 Mars, 2016
VLERËSIMI I PROJEKTEVE PËR PËRKRAHJE TË ARSIMIMIT TË KOMUNITETEVE ROM ASHKALI DHE EGJIPTIAN PËR PERIUDHËN 2006-2007

VLERËSIMI I PROJEKTEVE PËR PËRKRAHJE TË ARSIMIMIT TË KOMUNITETEVE ROM ASHKALI DHE EGJIPTIAN PËR PERIUDHËN 2006-2007

Objekt i vlerësimit kanë qenë projektet e KFOS-it të fokusuara në arsimimin e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian që janë ...

17 Mars, 2016
MENTORIMI I PROJEKTEVE PËR PËRKRAHJE TË ARSIMIMIT TË KOMUNITETEVE ROM, ASHKALI DHE EGJIPTIAN

MENTORIMI I PROJEKTEVE PËR PËRKRAHJE TË ARSIMIMIT TË KOMUNITETEVE ROM, ASHKALI DHE EGJIPTIAN

Objektivë kryesore e këtij projekti ishte përmirësimi i kapaciteteve implementuese të të tri organizatave që zbatojnë projektet për përkrahje të ...

17 Mars, 2016
ARSIM I LARTË PËR MINORITETE NË KOSOVË

ARSIM I LARTË PËR MINORITETE NË KOSOVË

Konferenca Ndërkombëtare njëditore me temën “Arsimi i lartë për minoritete në Kosovë” u organizua më 18 maj 2006 në Prishtinë ...

17 Mars, 2016
PËRFSHIRJA E KOMUNITETIT ROM NË ARSIM

PËRFSHIRJA E KOMUNITETIT ROM NË ARSIM

Qëllimi i këtij projekti ishte për të lehtësuar zhvillimin e Strategjisë për integrimin e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në ...

17 Mars, 2016
PROMOVIMI I TË DREJTAVE TË FËMIJËS NË FUSHËN E ARSIMIT

PROMOVIMI I TË DREJTAVE TË FËMIJËS NË FUSHËN E ARSIMIT

Qëllimi i projektit ishte rritja e ndërgjegjësimit mbi situatën e të drejtave të fëmijës në fushën e arsimit në Kosovë, ...

17 Mars, 2016