PËRKRAHJA E ARSIMIT PËRMES AVOKIMIT DHE KONTRIBUTIT TË BAZUAR NË HULUMTIM

PËRKRAHJA E ARSIMIT PËRMES AVOKIMIT DHE KONTRIBUTIT TË BAZUAR NË HULUMTIM

Qëllimi i këtij projekti është të përkrahë arsimin në Kosovë përmes iniciativave avokuese të cilat burojnë nga raportet hulumtuese të realizuara gjatë projektit. Projekti gjithashtu synon të inicojë diskutime publike për çështje me rëndësi në fushën e arsimit.

 

Objektiva kryesore e projektit është Avokimi dhe kontributi në politikëbërje në fushën e arsimit.

 

Rezultatet e projektit:

  • Kontribut i bazuar në hulumtim për proceset politikëbërëse
  • Ndikim i shtuar në hartim të politikave përmes iniciativave avokuese
  • Kapacitete të zhvilluara të anëtarëve të KITU
  • Periudha e implementimit
    01/01/2023 - Aktuale
  • Partnerët dhe Donatorët

    Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS)

  • Research