STRATEGJIA PËR RIORGANIZIMIN E SHCK

STRATEGJIA PËR RIORGANIZIMIN E SHCK

Në kuadër të këtij projekti KEC i ka ofruar mbështetje profesionale Ministrisë së Shërbimeve Publike në procesin e zhvillimit të Strategjisë së Shërbimit Civil të Kosovës 2007-2012. Mbështetja ka qenë e reduktuar në fasilitimin e punëtorive të planifikimit dhe në aspektet metodologjike të procesit të planifikimit, ndërsa, në aspektin përmbajtjesor puna është kryer nga një këshill i ekspertëve i themeluar nga Ministria.

 

  • Periudha e implementimit
    20/03/2006 deri 01/11/2006
  • Personeli
    Dukagjin Pupovci
  • Partnerët dhe Donatorët

    Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS)

  • Research