ARSIMI BAZIK CILËSOR NË FUNKSION TË ZHVILLIMIT NJERËZOR

ARSIMI BAZIK CILËSOR NË FUNKSION TË ZHVILLIMIT NJERËZOR

Ky hulumtim ka për pasur qëllim që, mbi bazën e zbulimeve të bëra, të formulohen një serë rekomandimesh, me të cilat do të nxiten aktivitete dhe veprime në ndërtimin e një sistemi funksional të arsimit cilësor për të gjithë në Kosovë. Objektivat kryesore të hulumtimit ishin: • Të konstatojë cilësinë e infrastrukturës, kurrikulit/teksteve shkollore, si dhe të mësimdhënies dhe të nxënit në arsimin bazik të Kosovës • Të jep një informacion të sistematizuar e të besueshëm për gjendjen dhe cilësinë e arsimit bazik në Kosovë • Të konstatojë ndikimin cilësisë së arsimit bazik në zhvillimin njerëzor • Të organizojë një debat konstruktiv në funksion të sigurimit të Arsimit Cilësor për të Gjithë në Kosovë që do të ketë impakt në zhvillimin njerëzor dhe të kapitalit social të Kosovës Rezultatet e hulumtimit janë prezantuar në Konferencën ndërkombëtare e zhvilluar në muajin nëntor 2006, kushtuar Strategjisë zhvillimore të arsimit parauniversitar 2007 -2017.

 

  • Periudha e implementimit
    17/11/2005 deri 30/06/2006
  • Personeli
    Halim Hyseni
  • Partnerët dhe Donatorët

    Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS)

  • Research