VLERËSIMI I PROJEKTEVE PËR PËRKRAHJE TË ARSIMIMIT TË KOMUNITETEVE ROM ASHKALI DHE EGJIPTIAN PËR PERIUDHËN 2006-2007

VLERËSIMI I PROJEKTEVE PËR PËRKRAHJE TË ARSIMIMIT TË KOMUNITETEVE ROM ASHKALI DHE EGJIPTIAN PËR PERIUDHËN 2006-2007

Objekt i vlerësimit kanë qenë projektet e KFOS-it të fokusuara në arsimimin e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian që janë realizuar gjatë viteve 2006 dhe 2007 nga tri organizata joqeveritare:  Shoqata “Durmish Aslano” në Prizren, OJQ “Qendra e Komunitetit Ashkali” në Dubravë dhe Bethany Christian Services (BCS) në Gjakovë. Është shfrytëzuar metoda e analizës cilësore që është realizuar përmes studimit të dokumentacionit të projekteve, vizitave në terren dhe takimeve me të gjithë faktorët relevantë në implementimin e projekteve.  Nga faktet e mbledhura mund të nxjerrët përfundimi se projektet e financuara nga KFOS i kanë kontribuar arritjes së synimit të tyre të përbashkët – përmirësimit të integrimit të fëmijëve të komuniteteve përfituese në shoqëri.

 

  • Periudha e implementimit
    18/02/2006 deri 15/03/2006
  • Personeli
    Dukagjin Pupovci
  • Partnerët dhe Donatorët

    Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS)

  • Research