Lajme

Të rinjtë e fuqizuar përmes shkollave gjithëpërfshirëse

Të rinjtë e fuqizuar përmes shkollave gjithëpërfshirëse

Objektiva e projektit: Projekti synon të forcojë dhe pajisë shkollat ​​me njohuri, shkathtësi dhe besim për të nxitur një mjedis ...

30 Maj, 2024
Mbështetje për transformim digjital të tri shkollave në Komunën e Prishtinës

Mbështetje për transformim digjital të tri shkollave në Komunën e Prishtinës

Objektiva e përgjithshme: Projekti synon të përmirësojë kompetencat digjitale të mësuesve dhe të krijojë një mjedis mbështetës për mësim digjital ...

30 Tetor, 2023
Mbështetje për transformimin e shkollave në një mjedis të sigurt dhe pa dhunë

Mbështetje për transformimin e shkollave në një mjedis të sigurt dhe pa dhunë

Objektiva specifike: Projekti ka për qëllim kryesor forcimin e kapaciteteve të shkollave për të ofruar një mjedis pa dhunë nëpërmjet ...

23 Tetor, 2023
MJEDIS I DIGJITALIZUAR SHKOLLOR PËR TË MBËSHTETUR MËSIMDHËNËSIT DHE NXËNËSIT PËR TË MËSUAR GJATË TËRË JETËS

MJEDIS I DIGJITALIZUAR SHKOLLOR PËR TË MBËSHTETUR MËSIMDHËNËSIT DHE NXËNËSIT PËR TË MËSUAR GJATË TËRË JETËS

Rezultati 1: Përmirësimi i kapaciteteve të shkollave dhe mësimdhënësve për të ofruar mësimdhënie cilësore dhe gjithëpërfshirëse për të gjithë fëmijët Rezultati ...

11 Mars, 2022
FUQIZIMI I TË RINJVE PËR NJË TË ARDHME PAQËSORE, PROSPERUESE DHE TË QËNDRUESHME NË KOSOVË

FUQIZIMI I TË RINJVE PËR NJË TË ARDHME PAQËSORE, PROSPERUESE DHE TË QËNDRUESHME NË KOSOVË

Projekti “Fuqizimi i të rinjve për një të ardhme paqësore, prosperuese dhe të qëndrueshme në Kosovë” ka tri rezultate kryesore: ...

1 Prill, 2020
MBROJTJA E FËMIJËVE NGA DHUNA

MBROJTJA E FËMIJËVE NGA DHUNA

Qëllimi i projektit ishte përkrahja e shkollave për të zbatuar Rregulloren QRK 21/2013 për Protokollin për parandalimin dhe referimin e dhunës ...

28 Gusht, 2018
SHKOLLA MIKE PËR FËMIJËT

SHKOLLA MIKE PËR FËMIJËT

Në qershor të vitit 2001, Qendra për Arsim e Kosovës (KEC), është kontraktuar për të ofruar trajnime për metodologjitë mësimore ...

14 Prill, 2016
QEVERISJA DHE UDHËHEQJA E SHKOLLËS

QEVERISJA DHE UDHËHEQJA E SHKOLLËS

Programi i trajnimit është projektuar për tu përshtatur me nevojat për zhvillim profesional të stafit të administrates të arsimit në ...

14 Prill, 2016
HAP PAS HAPI

HAP PAS HAPI

Hap pas Hapi është një program që promovon mësimin modern dhe qasje të përshtatshme për zhvillim në fëmijërinë e hershme. ...

14 Prill, 2016
ZHVILLIMI I MENDIMIT KRITIK

ZHVILLIMI I MENDIMIT KRITIK

Objektivat e projektit janë: Zbatimi i teknikave dhe strategjive të programit të MKLSh për të ndihmuar mësimdhënësit në: Krijimin e ...

14 Prill, 2016
EDUKIMI PËR TË DREJTAT E FËMIJËS

EDUKIMI PËR TË DREJTAT E FËMIJËS

Qëllimi i këtij projekti ishte avancimi i të drejtave të fëmijëve në Kosovë, duke ndërtuar kapacitetet lokale për t’u marrë ...

17 Mars, 2016
KRIJIMI I MJEDISEVE TË SIGURTA NË SHKOLLAT E KOSOVËS

KRIJIMI I MJEDISEVE TË SIGURTA NË SHKOLLAT E KOSOVËS

Objektivi kryesor i projektit ishte që të kontribuojë në ndërtimin e mjediseve të sigurta në shkollat e Kosovës. Projekti është ...

17 Mars, 2016
PARANDALIMI I DHUNËS NË SHKOLLA

PARANDALIMI I DHUNËS NË SHKOLLA

Objektivi kryesor i projektit ishte krijimi i kushteve për shkolla të mesme dhe fillore në Kosovë për t’u shndërruar në ...

17 Mars, 2016
MBROJTJA E FËMIJËVE NGA DHUNA NË SHKOLLA

MBROJTJA E FËMIJËVE NGA DHUNA NË SHKOLLA

Qëllimi i projektit ishte krijimi i një mjedisi të sigurt dhe miqësor në shkolla përmes shpërndarjes dhe zbatimit të Protokollit ...

17 Mars, 2016