KRIJIMI I MJEDISEVE TË SIGURTA NË SHKOLLAT E KOSOVËS

KRIJIMI I MJEDISEVE TË SIGURTA NË SHKOLLAT E KOSOVËS

Objektivi kryesor i projektit ishte që të kontribuojë në ndërtimin e mjediseve të sigurta në shkollat e Kosovës. Projekti është i ndarë në dy komponentë kryesorë. Komponenti për avokim i lidhur me rezultatet 1&2 dhe përbëhet nga aktivitete të ndryshme të ndërgjegjësimit, duke përfshirë konferenca, aktivitete promovuese, si dhe shkëmbimin e informacionit. Në komponentin e saj të trajnimit, projekti u përqendrua në 300 mësues të cilët do të fitonin fuqinë për të lehtësuar krijimin e mjediseve të sigurta në institucionet e tyre. Aktivitetet kryesore të projektit ishin:

Aktivitetet ndërgjegjësuese:

 • Organizimi i tryezave të rrumbullakëta, debate, dhe një të drejtë kombëtare;
 • Shpërndarja e materialeve edukative për shkolla të sigurta;
 • Organizimi i aktiviteteve promovuese me bazë në shkollë.

Rrjeti për promovimin e shkollave të sigurta

 • Puna me komitetet shkollore për sigurinë.
 • Zhvillimi i një manuali për komitetet shkollore,
 • Krijimi i komiteteve komunale për sigurinë e shkollës.

Zhvillimi i programit të trajnimit

 • Zhvillimi i konceptit të sigurt shkollor në një mënyrë pjesëmarrëse,
 • Zhvillimi i programit të trajnimit për trajnerë,
 • Zhvillimi i programit të trajnimit për mësuesit.

Kapacitete për krijimin e mjediseve të sigurta shkollore

 • Sigurimi i një program trajnimi 5-ditorë për 30 trajnerë,
 • Sigurimi i një programi 2- ditorë për 300 mësues dhe monitorimit.

Rezultatet kryesore:

 1. Ndërgjegjësimi i përmirësuar mbi rolin dhe rëndësinë e krijimit të mjediseve të sigurta, jo të dhunshme dhe humane në institucionet arsimore.
 2. U ndërtua një rrjet më i sigurt, i qëndrueshëm dhe i fuqishëm për promovimin dhe zbatimin e një koncepti të shkollës.
 3. U zhvillu programi i trajnimit për ngritjen dhe fuqizimin e kapaciteteve vendore për zbatimin e idesë së shkollave të sigurta.
 4. U ndërtuan kapacitete për zbatimin dhe promovimin e një mjedisi shkollor të sigurt, jo të dhunshëm dhe miqësorë.
 • Periudha e implementimit
  01/09/2008 deri 31/08/2009
 • Personeli
  Halim Hyseni
 • Partnerët dhe Donatorët

  UNICEF

 • Research