EDUKIMI PËR TË DREJTAT E FËMIJËS

EDUKIMI PËR TË DREJTAT E FËMIJËS

Qëllimi i këtij projekti ishte avancimi i të drejtave të fëmijëve në Kosovë, duke ndërtuar kapacitetet lokale për t’u marrë me të drejtat e fëmijëve në sistemin arsimor dhe duke sjellë të drejtat e fëmijëve në agjendën politike. Komponentët kryesorë të projektit ishin: 1) Ndërtimi i kapaciteteve lokale për trajnim; 2) Krijimi i kapaciteteve për këshillim të të drejtave të fëmijëve në shkollat fillore; 3) Përmirësimi i gjendjes së drejtave të fëmijës në shkolla; 4) Zhvillimi i një kurrikule të të drejtave të fëmijës në Fakultetin e Edukimit; 5) Rritja e ndërgjegjësimit publik për të drejtat e fëmijëve. Ky projekt ka kontribuar në ndërtimin e një kapaciteti efektiv në kuadër të sistemit arsimor:

 • 49 trajnerë për të drejtat e fëmijëve janë trajnuar,
 • 1.200 mësimdhënësve janë trajnuar si këshilltarë të të drejtave të fëmijëve në shkolla,
 • 500 komitete shkollore mbi të drejtat e fëmijëve janë themeluar,
 • 3 libra janë botuar,
 • U zhvillua kurrikula e të drejtave të fëmijëve për Fakultetin e Edukimit .

 

 • Periudha e implementimit
  01/11/2003 deri 31/10/2006
 • Personeli
  Ardita Kabashi
 • Partnerët dhe Donatorët

  American Bar Association

  SOROS Foundation

  Trocaire-Ireland

  UNICEF

 • Research