QEVERISJA DHE UDHËHEQJA E SHKOLLËS

QEVERISJA DHE UDHËHEQJA E SHKOLLËS

Programi i trajnimit është projektuar për tu përshtatur me nevojat për zhvillim profesional të stafit të administrates të arsimit në të gjitha nivelet, veçanërisht duke u fokusuar në drejtuesit e shkollave. Programi është hartuar nga ekspertët e KEC-it në bashkëpunim me AEDP, dhe përbëhet nga 9 module me një total prej 144 orëve të kontaktit: 1) Parimet e qeverisjes dhe udhëheqjes; 2) Legjislacioni shkollor; 3) Planifikimi modern i metodologjive; 4)Planifikimi i projekteve shkollore; 5) Vlerësimi  me bazë në shkollë; 6) Karakteristikat e një shkolle efektive; 7) Zhvillimi i planprogrameve mësimore; 8) Shkolla dhe komuniteti; 9) Menaxhimi i ndryshimeve në arsim. Në katër vjet të funksionimit të saj Programi ka arritur 150 administratorë dhe mësimdhënës të shkollave me financim nga UNICEF dhe Instituti i Shoqërisë së Hapur (OSI). Certifikimi i pjesëmarrësve është kryer bazuar në vizitat në terren, intervista gjysmë të strukturuara dhe vlerësimin e portofolit. Programi është duke pritur akreditim nga Ministria e Arsimit. Modulet e programit janë përfshirë në programin e nivelit Master në administratën e shkollës ofruar nga Departamenti i Pedagogjisë në Universitetin e Prishtinës, ndërsa doracaku për qeverisje të shkollës dhe udhëheqje, e zhvilluar në kuadër të programit është përdorur për ofrimin e disa kurseve të menaxhimit të arsimit në Universiteti. Gjithashtu, një numër i moduleve janë përdorur për trajnime të veçanta të mësuesve dhe / ose administratorët e shkollave.

 

 • Periudha e implementimit
  01/05/2002 deri 01/06/2006
 • Personeli
  Dukagjin Pupovci
 • Partnerët dhe Donatorët

  Open Society Institute (OSI)

  UNICEF

 • Research