HAP PAS HAPI

HAP PAS HAPI

Hap pas Hapi është një program që promovon mësimin modern dhe qasje të përshtatshme për zhvillim në fëmijërinë e hershme. Programi ka për qëllim të ofrojë mundësi për zhvillim profesional për edukatorët dhe mësuesit, për të siguruar qasje më të lehtë në metoda të reja të punës në klasë dhe në bashkëpunim me familjet dhe me komunitetin, në mënyrë që të ofrojë informacion të ri mbi arsimin në fëmijërinë e hershme dhe për të mundësuar ata që të shkëmbejnë përvojat me kolegët e tyre si në shtëpi  ashtu edhe jashtë vendit. Në këtë program, fëmijët përfitojnë nga qasja e re afirmative në klasë, ata janë aktivë, gëzojnë lirinë e shprehjes dhe interesat e dëshirat e tyre respektohen plotësisht. Programi është zhvilluar në vitin 1994 nga Universiteti Georgetown në Washington DC me financim nga Instituti për Shoqëri të Hapur. Sot, ajo operon në 30 vende dhe është koordinuar nga Shoqata Ndërkombëtare Hap pas Hapi (ISSA), me bazë në Holandë. KEC ka të drejtën e autorit nga ISSA për ofrimin e programit dhe shpërndarjen e materialeve në Kosovë. Programi ka nëntë variacione të ndryshme. Programi u ofrohet mësimdhënësve që punojnë me fëmijët e moshës 0-3 në formë të dy moduleve – trajnimi bazik dhe trajnimi i avancuar. Çdo modul përfshin 24-40 orë e kontaktit dhe monitorimin në klasë, dhe e njëjta vlen edhe për mësuesit që punojnë me fëmijët e moshës 3-6 si dhe për mësuesit e klasëve të para. Ky program ka vetëm një modul qe ofron 40 orë e kontaktit për mësuesit e klasëve të dyta. Monitorimi është një pjesë integrale e Programit dhe paraqet një kërkesë të nevojshme për certifikimin e mësuesve bazuar në standardet e programit. Trajnimit siguron:

 • Trajnimin e mësimdhënësve
 • Monitorimin dhe mbështetjen në klasë
 • Rrjetëzimin e mësuesve
 • Zhvillimin e materialeve trajnuese

Rezultatet kryesore: “Hapi pas Hapi” deri më tani ka trajnuar më shumë se 2.500 edukatorë të institucioneve parashkollore, mësuesit e shkollave fillore, drejtorë, pedagogë në këto institucione, profesorë universitar, studentë, etj Shumica e institucioneve parashkollore janë tashmë të përfshira në rrjetinei institucioneve që zbatojnë plotësisht metodologjinë Hap pas Hapi. Financimi për shpërndarjen e trajnimit u ngrit nga burime të ndryshme, duke përfshirë Ministrinë e Arsimit, komunat, OSI, partnerët e zhvillimit dhe të hyrat vetanake.

 

 • Periudha e implementimit
  01/04/2002 - Aktuale
 • Personeli
  Hana Zylfiu-Haziri
 • Partnerët dhe Donatorët

  Banka Botërore

  Open Society Institute (OSI)

  UNICEF

 • Research