MJEDIS I DIGJITALIZUAR SHKOLLOR PËR TË MBËSHTETUR MËSIMDHËNËSIT DHE NXËNËSIT PËR TË MËSUAR GJATË TËRË JETËS

MJEDIS I DIGJITALIZUAR SHKOLLOR PËR TË MBËSHTETUR MËSIMDHËNËSIT DHE NXËNËSIT PËR TË MËSUAR GJATË TËRË JETËS

Rezultati 1: Përmirësimi i kapaciteteve të shkollave dhe mësimdhënësve për të ofruar mësimdhënie cilësore dhe gjithëpërfshirëse për të gjithë fëmijët

Rezultati 2: Përmirësimi i cilësisë dhe efektivitetit të mjedisit mësimor digjital dhe përdorimit të mjeteve digjitale

Aktivitetet e projektit:

1.1 Themelimi i grupit punues të projektit

1.2 Mbështetje në përshtatjen e materialeve mësimore (për klasat 1-9) bazuar në nevojat mësimore të nxënësve

1.3 Zhvillimi i moduleve të trajnimit për trajnerë për shkolla

1.4 Organizimi i trajnimit për trajnerë me stafin e përzgjedhur mësimor për klasat 1-9

1.5 Përzgjedhja e shkollave

1.6 Ngritja e kapaciteteve të mësimdhënësve për përdorimin e teknologjisë digjitale për pedagogji gjithëpërfshirëse në komunat e përzgjedhura

2.1 Zhvillimi i materialeve shtesë mësimore (test, kuize, video materiale, prezantime)

2.2 Organizimi i vizitave monitoruese dhe mentoruese në shkollat e përfshira në project

2.3 Organizimi i konferencës rajnonale

  • Periudha e implementimit
    01/02/2022 deri 31/12/2022
  • Personeli
    Sofije Toska
  • Partnerët dhe Donatorët

    UNICEF

  • Research