ZHVILLIMI I MENDIMIT KRITIK

ZHVILLIMI I MENDIMIT KRITIK

Objektivat e projektit janë:

 • Zbatimi i teknikave dhe strategjive të programit të MKLSh për të ndihmuar mësimdhënësit në:
 • Krijimin e klasave që nisin ndërveprime të hapura dhe të përgjegjshme;
 • Përdorimin e strukturës mësimore që do të nxisë mendimin kritik dhe mësiminin e pavarur;
 • Përdorimin e teknikave të ndryshme që do të ndihmojnë nxënësit në procesin e fitimit të njohurive të reja;
 • Duke shërbyer si një burim i njohurive për mësuesit e tjerë.

Rezultatet kryesore të projektit: Në 13 vjet të funksionimit Programi ka arritur numrin deri në 6,700 edukatorët të cilët kanë marrë certifikimin për pjesëmarrje (Niveli 1), 274 janë certifikuar si të MKLSh Mësues (Niveli 2) dhe 62 si Trajnerë (Niveli 3). Financimi për shpërndarjen e trajnimit u ngrit nga burime të ndryshme, duke përfshirë Ministrinë e Arsimit, komunat, partnerët e zhvillimit dhe të hyrat vetanake. Gjithashtu, duhet theksuar se një numër i programeve të trajnimit të zhvilluara nga KEC përdorin teknika Programi MKLSh me qëllim të ofrimit të tyre, ndërsa programi në vetvete është pjesë e disa kurseve mësim në Universitetin e Prishtinës. Trajnimi i kapaciteteve

 • Zhvillimi i materialeve dhe udhëzuesit trajnues,
 • Trajnimi i trajnerëve dhe ofrimi i mbështetjes në vend për qëllime të certifikimit,
 • Rrjetëzimi i trajnerëve,
 • Zhvillimi i Sistemit të programit të certifikimit ,
 • Akreditimi i programit të trajnimit me MASHT-in.

Sigurimi i trajnimit

 • Ofrimi i trajnimeve me bazë në shkollë dhe jo në shkollë për mësuesit fillor dhe të mesëm,
 • Ofrimi i trajnimeve për mësuesit e universitetit,
 • Monitorimi në klasë (1-2 klasa për çdo praktikant),
 • Certifikimi i pjesëmarrësve.
 • Periudha e implementimit
  01/10/2002 - Aktuale
 • Personeli
  Melinda Mula
 • Partnerët dhe Donatorët

  Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë (MASHT)

  Open Society Institute (OSI)

  UNICEF

 • Research