Lajme

RRJETI K-RAE-EYN (FAZA 2)

RRJETI K-RAE-EYN (FAZA 2)

Projekti ka për qëllim  zgjerimin dhe forcimin e rrjetit KRAEEYN ( Rrjeti i Kosovës për Edukimin e Hershem te komuniteteve ...

1 Dhjetor, 2016
PROMOVIMI I BASHKËPUNIMIT SHKOLLË-FAMILJE-KOMUNITET

PROMOVIMI I BASHKËPUNIMIT SHKOLLË-FAMILJE-KOMUNITET

Projekti i Qendrave të Komunitetit realizohet në shtatë vende të Evropës Juglindore dhe, deri në fund të vitit 2003 është ...

15 Prill, 2016
AVANCIMI I KOMUNIKIMIT ME PRINDËR NË SHKOLLAT E KOSOVËS

AVANCIMI I KOMUNIKIMIT ME PRINDËR NË SHKOLLAT E KOSOVËS

Projekti “Avancimi i komunikimit me prindër në shkollat e Kosovës” është rezultat i një hulumtimi të gjerë për përfshirjen e ...

14 Prill, 2016
QENDRAT DIDAKTIKE NË KOSOVË

QENDRAT DIDAKTIKE NË KOSOVË

Qëllimi i projektit ishte që të kontribuojë në avancimin e procesit mësimor në shkollat ​​e Kosovës, duke krijuar një sistem ...

14 Prill, 2016
QEVERISJA DHE UDHËHEQJA E SHKOLLËS

QEVERISJA DHE UDHËHEQJA E SHKOLLËS

Programi i trajnimit është projektuar për tu përshtatur me nevojat për zhvillim profesional të stafit të administrates të arsimit në ...

14 Prill, 2016
HAP PAS HAPI

HAP PAS HAPI

Hap pas Hapi është një program që promovon mësimin modern dhe qasje të përshtatshme për zhvillim në fëmijërinë e hershme. ...

14 Prill, 2016
ZHVILLIMI I MENDIMIT KRITIK

ZHVILLIMI I MENDIMIT KRITIK

Objektivat e projektit janë: Zbatimi i teknikave dhe strategjive të programit të MKLSh për të ndihmuar mësimdhënësit në: Krijimin e ...

14 Prill, 2016
AVANCIMI I PJESËMARRJES DHE PËRFAQËSIMIT TË GRUPEVE TË PAKICAVE ETNIKE NË ARSIM

AVANCIMI I PJESËMARRJES DHE PËRFAQËSIMIT TË GRUPEVE TË PAKICAVE ETNIKE NË ARSIM

Qëllimi i projektit ishte për të avancuar pjesëmarrjen dhe përfaqësimin e grupeve të pakicave etnike në sistemet arsimore në vendet ...

17 Mars, 2016
EDUKIMI PËR DREJTËSI SHOQËRORE

EDUKIMI PËR DREJTËSI SHOQËRORE

Objektivi kryesor i projektit ishte promovimi i barazisë dhe diversitetit në sistemin e arsimit në Kosovë, duke ndërtuar kapacitetet e ...

17 Mars, 2016
EDUKIMI MULTI/NDËRKULTUROR

EDUKIMI MULTI/NDËRKULTUROR

Qëllimi i projektit Arsimit Multi-kulturor ishte krijimi i një mendimi të ri mbi rolin dhe rëndësinë e arsimit dhe edukimit ...

17 Mars, 2016