QENDRAT DIDAKTIKE NË KOSOVË

QENDRAT DIDAKTIKE NË KOSOVË

Qëllimi i projektit ishte që të kontribuojë në avancimin e procesit mësimor në shkollat ​​e Kosovës, duke krijuar një sistem të informimit mbi strategjitë moderne të mësimdhënies, metodologjitë dhe risitë. Projekti ndihmoi krijimin e pesë burimeve dhe qendrat trajnimi të mësuesve (qendrat didaktike) në pesë qendra rajonale të Kosovës: Prizren, Ferizaj, Gjakovë, Pejë dhe Gjilan Një nga arsyet kryesore për futjen e konceptit të qendrave didaktike në fillim të vitit 2000, ishte mungesa e burimeve mësimore në shkolla dhe mungesa e perspektivës që do të ishte e mundur për të siguruar edhe burime më të thjeshta për shkollat ​​në afat të shkurtër dhe të mesëm. Orientimi ishte që të sigurojë materiale të thjeshta dhe pajisje që mund të përdoren nga shumica e mësuesve, pavarësisht nga kushtet e punës në shkolla. Postera, projektues, video-kaseta edukative, ishin vetëm një pjesë e pajisjeve dhe materialeve të prokuruara në qendra. Pasi tregu ishte në zhvillim dhe oferta zgjeroheshin ishte e mundur për të blerë materiale të tjera. Shumica e trajnimeve me shërbim në Kosovë, të parashikuara në periudhën 2000-2003 u zhvilluan në qendra didaktike. Në tre vjet, më shumë se 8500 mësues dhe administratorë të shkollave arritën të trajnoheshin nëpër qendrat didaktike. Trajnimet janë ofruar nga stafi i qendrave didaktike ose kontraktorët KEC dhe ofruesit e tjerë të trajnimit. Pas përfundimit të aktiviteteve të projektit, qendra didaktike janë dorëzuar tek Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe ata vazhdojnë të shërbejnë qëllimit të tyre, si pjesë e Sistemit të Arsimit të Kosovës. Aktivitetet kryesore të projektit ishin:

 • Krijimi i kushteve adekuate për përgatitjen e aktiviteteve mësimore
 • Sigurimi i aksesit në informacion për mësuesit
 • Lehtësim i rrjedhjes së informacionit mbi mësimdhënien e mirë
 • Organizimi i trajnimit për mësimdhënësit dhe drejtuesit e shkollave.

 

 • Periudha e implementimit
  01/10/2000 deri 01/09/2003
 • Personeli
  Dukagjin Pupovci
 • Partnerët dhe Donatorët

  Open Society Institute (OSI)

  Swiss Development Cooperation (SDC)

 • Research