EDUKIMI MULTI/NDËRKULTUROR

EDUKIMI MULTI/NDËRKULTUROR

Qëllimi i projektit Arsimit Multi-kulturor ishte krijimi i një mendimi të ri mbi rolin dhe rëndësinë e arsimit dhe edukimit cilësorë për të drejtat e njeriut dhe të fëmijëve për prosperitetin e shoqërisë kosovare, edukimit aktiv për paqe si parakusht kryesor për zhvillimin e qytetarëve e Kosovës, pa dallim etnie, race, feje, pikëpamjeve të tyre sociale, politike, ekonomike, gjinore apo ndonjë përkatësie tjetër. Objektivat kryesore të projektit ishin:

 • Rritja e vetëdijesimit për rolin dhe rëndësinë e edukimit multikulturor;
 • Zhvillimi i kapaciteteve lokale për arsim multikulturor;
 • Zhvillimi i një manuali për edukimin multikulturor;
 • Zhvillimi i aktiviteteve multikulturore dhe multietnike;

Aktivitetet kryesore ishin:

 • Zhvillimi i programit ToT (trajnimi i trajnerëve);
 • Organizimi i TOT me trajnerët e programit “Edukimi për të Drejtat e Fëmijëve”;
 • Trajnimi i mësuesve të angazhuar kryesisht në shkencat sociale në përputhje me programin e “edukimit multikulturor”;
 • Zhvillimi i manualit për arsimin multikulturor;
 • Zhvillimi i kurrikulës në arsimin multikulturor,
 • Organizimi i ngjarjeve sociale multikulturore.

Rezultatet kryesore:

 1. 25 këshilltarë për të drejtat e fëmijëve janë përfshirë në ToT (Trajnim i Trajnuesve);
 2. 120 mësues ishin të angazhuar kryesisht në shkencat sociale dhe janë trajnuar në përputhje me programin e “edukimit multikulturor”;
 3. Janë mbajtur aktivitete të ndryshme shoqërore në bazë të edukimit multikulturor në vende të ndryshme në Kosovë;
 4. U organizuan  10 diskutime dhe debate për edukimin multikulturor;
 5. U hartua doracaku për arsimin multikulturor;
 6. U hartua kurrikula për arsimin multikulturor;
 7. Planet mësimore për arsimin multikulturor janë zhvilluar dhe janë shpërndarë për mësuesit.
 • Periudha e implementimit
  01/01/2007 deri 31/12/2015
 • Personeli
  Halim Hyseni
 • Partnerët dhe Donatorët

  Association of the Education of Adults in Kosovo

  DVV International

  Open Society Institute (OSI)

 • Research