EDUKIMI PËR DREJTËSI SHOQËRORE

EDUKIMI PËR DREJTËSI SHOQËRORE

Objektivi kryesor i projektit ishte promovimi i barazisë dhe diversitetit në sistemin e arsimit në Kosovë, duke ndërtuar kapacitetet e aktorëve në fushën e drejtësisë sociale. Programi “Edukimi për Drejtësi Shoqërore”, ishte një program trajnimi që kishte për qëllim krijimin e vetëdijesimit kritik për të kuptuar diversitetin kulturor, gjuhësor dhe etnik si vlera njerëzore. Pranimet e të tjerëve pa ndonjë paragjykim, duke qenë tolerant dhe të hapur, duhet të jenë tipare thelbësore të çdo qytetari dhe kusht për krijimin e një shoqërie demokratike. Një qasje e tillë i lejon çdo qytetari të pranohet dhe të trajtohen në mënyrë të drejtë dhe të barabartë në aspektin individual, social dhe institucional. Aktivitetet kryesore ishin:

 • Përkthimi i manualit për “Edukimi për Drejtësi Shoqërore”;
 • Ofrimi i ToT (Trajnim i Trajnerëve);
 • Ofrimi i trajnimeve në terren;
 • Organizimi i ngjarjeve sociale me mësuesit dhe fëmijët;

Rezultatet kryesore ishin:

 1. Manuali për arsimin e Drejtësisë Shoqërore i përkthyer në gjuhën shqipe.
 2. Ndërtimi i kapaciteteve e trajnimit në fushën e drejtësisë sociale;
 3. U trajnuan mësuesit, administratorët e shkollave dhe studentët nga komunitetet e ndryshme;
 4. U organizuan ngjarjet shoqërore me fëmijë.
 • Periudha e implementimit
  01/01/2007 deri 31/12/2011
 • Personeli
  Petrit Tahiri
 • Partnerët dhe Donatorët

  Banka Botërore

  Open Society Institute (OSI)

  OSCE Mission in Kosovo

  US Embassy

 • Research