Lajme

Trajnimet

23 Qershor, 2023
Description

KLIKO KODIN E PROGRAMIT PËR TË SHIKUAR PËRMBAJTJEN

 

002. Planifikimi i projekteve shkollore (16 orë)

003. Metoda e kornizës logjike (16-20 orë)

005. Mendimi Kritik gjatë Leximit dhe Shkrimit (MKLSh) (120 orë)

006. Hap pas Hapi (Trajnimi fillestar 0-3) (40 orë)

007. Hap pas Hapi (Trajnimi avansues 0-3) (40 orë)

008. Hap pas Hapi (Trajnimi fillestar 3-6) (40 orë)

009. Hap pas Hapi (Trajnimi avansues 3-6) (40 orë)

010. Hap pas Hapi (Trajnimi fillestar – klasa e parë) (40 orë)

011. Hap pas Hapi (Trajnimi avansues – klasa e parë) (24 orë)

012. Hap pas Hapi (Klasa e dytë) (24 orë)

013. Hap pas Hapi (Klasa e tretë) (24 orë)

014. Hap pas Hapi (Klasa e katërt) (24 orë)

020. Mendimi Kritik gjatë Leximit dhe Shkrimit (MKLSh) – Programi për trajnerë (32 orë)

021. Hap pas Hapi – Trajnim për mentor për ngritjen e cilësisë së mësimdhënies (30 orë)

031. Edukimi për të drejtën shoqërore (48 orë)

035. Edukimi për të drejtën shoqërore: Aktivitete për klasë (24 orë)

036. Edukimi për të drejtën shoqërore – Aktivitete për të rritur dhe fëmijë (32 orë)

043. E drejta për përfaqësim publik-AVOKIMI (16-24 orë)

050. Standardet e fasilitimit të të nxënit  (24 orë)

052. Standardet e fasilitimit për Kryefasilitatuesit e të Nxënit (24 orë)

054. Klasa e orientuar kah nxënësi (klasat 1-5) (20 orë)

057. Zhvillimi shkathtësive të shekullit XXI në lëndën e matematikës (klasat 1-5, 6-9) (24 orë)

058. Hulumtimi në veprim (24 orë)

059. Zhvillimi i shkathtësive të leximit në klasat e hershme (24 orë)

064. Koordinimi i zhvillimit profesional me bazë në shkollë (30 orë)

066. Trajnimi i trajnerëve për punë me të rritur (24 orë)

068. Hap pas hapi – Trajnimi për kompetencat e edukatorëve që punojnë me fëmijë të moshave 3-6 vjeç (32 orë)

069. Edukimi për Demokracinë dhe të drejtat e njeriut (60 orë) 

070. Ndërmjetësimi në mes të bashkëmoshatarëve (24 orë)

072. Klubi i teknikëve (24 orë)

073. Mësimdhënia e bazuar në projekte (24 orë) 

074. Ndërmarrësia dhe edukimi financiar (24 orë)

075. Këshillimi dhe orientimi për karrierë (24 orë)

076. Vlerësimi për të nxënë (24 orë)

077. Mbrojtja e fëmijëve nga abuzimi (8 orë)

078. Shkathtësitë e buta në kurrikulin shkollor (18 orë)

079. Shkathtësitë për zhvillim personal (20 orë)

079. Shkathtësitë për zhvillim personal

080. Edukimi Medial 

081 Komunikimi jo i dhunshëm (20 orë)

082. Rinia në punë (32 orë)

083 Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve nëpërmjet edukimit, artit dhe medias (32 orë)

Lajme