Lajme

Kërkesë për ofertë: Furnizim me produkte ushqimore

26 Tetor, 2021
Description

Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) dhe shkolla Mileniumi i 3-të fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për: 

Furnizim me produkte ushqimore 

Të interesuarit mund të shkarkojnë Kërkesën për ofertë së bashku me specifikacionet LOT1 dhe LOT2  në  vegëzat më poshtë: 

Kërkesë për ofertë

LOT1

LOT2

Ofertat duhet të dërgohen në zarf në adresën e cekur më poshtë deri më:

10 nëntor, 2021 në ora 16:00

Qendra për Arsim e Kosovës (KEC)
Kompleksi i Shkollës “Mileniumi i Tretë”
Rr. “Qëndresa” Nr.48, Matiçan, 10000, Prishtinë, Kosovë

Lajme