Lajme

Hartimi i Memorandumeve të Bashkëpunimit në kuadër të projektit SIMRAES II

17 Qershor, 2016
Description

Takimi në Durrës me KFOS, Kryetarët e Komunave, Drejtorët e Arsimit, Përfaqësuesit e Organizata Partnere, Koordinatorët e Qendrave Mësimore në kuadër të projektit SIMRAES II, me qëllim të hartimit të Memorandumeve të Bashkëpunimit. Njëkohësisht do të ndodh edhe një seancë e ndarë për Koordinatorët e Qendrave rreth raportimit narrativ dhe financiar.

Projekti SIMRAES II ka për qëllim të mbështesë Qeverinë e Kosovës në zhvillimin e shoqërisë demokratike dhe multietnike duke zbatuar strategjinë e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian dhe planin e saj të veprimit.

 

Lajme