Lajmet

 • 23.10.2020

  Kërkesë për ofertë

  Kërkesë për ofertë Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) , fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për: Furnizim me tabletë elektronik Të interesuarit mund të shkarkojnë Dosjen e tenderit në këtë vegëz: Dosja e tenderit Ofertat duhet të dërgohen në zarf deri më datë 5 nëntor 2020,…

  Lexo më shumë

 • thirrje

  23.09.2020

  Thirrje për pjesëmarrje në projektin “Fuqizimi i të rinjve për një të ardhme paqësore, prosperuese dhe të qëndrueshme në Kosovë”

  Projekti “Fuqizimi i të rinjve për një të ardhme paqësore, prosperuese dhe të qëndrueshme në Kosovë”,  i cili zbatohet nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC), me përkrahjen e Unicef, fton shkollat e interesuara që të aplikojnë për pjesëmarrje në projekt, duke dërguar një Shprehje të interesit më së largu…

  Lexo më shumë

 • Certifikata

  27.08.2020

  KEC ricertifikohet për ISO 9001:2015

  Përgjatë tri viteve të kaluara, Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) ka vazhduar të punojë në implementimin dhe avancimin e sistemit të menaxhimit të cilësisë në përputhje me të gjitha kërkesat që dalin nga standardi ndërkombëtar ISO 9001:2015. Në këtë drejtim, KEC është vlerësuar dhe është ricertifikuar edhe për tri…

  Lexo më shumë

 • Arise logo

  19.08.2020

  Thirrje për Pjesëmarrje në projektin ARISE

  Thirrje për Pjesëmarrje në projektin ARISE (Action for Reducing Inequalities in Education / Iniciativa për zvogëlimin e pabarazive në arsim)   Konzorciumi i projektit ARISE fton përzemërsisht të gjitha organizatat e shoqërisë civile (OShC-të) e interesuara të aplikojnë për të marrë pjesë në projektin ARISE. Konzorciumi synon të zhvillojë kapacitetin…

  Lexo më shumë


Shih të gjitha lajmet

Programet

 • Përmirësimi i cilësisë së arsimit

  Në këtë kategori kryesisht bëjnë pjesë programet e trajnimit në shërbim për mësimdhënës dhe menaxherë të shkollave, por edhe për profile të tjera të pjesëmarrësve. KEC ka 68 programe të kësaj natyre nëpër të cilat kanë kaluar mbi 30,000 pjesëmarrës. Shumica e këtyre programeve të trajnimit janë zhvilluar në kuadër të projekteve ndërkombëtare dhe janë akredituar nga MASHT.  Zhvillimi i mendimit kritik përmes leximit dhe shkrimit dhe Hap pas Hapi janë dy programet më të vjetra dhe ende më të kërkuara të trajnimit që ofron KEC, ndërsa përmbajtjet e tyre tanimë janë përfshirë në programet e Fakultetit të Edukimit. Lista e plotë e programeve të trajnimit mund të merret këtu.

 • Hulumtimet në fushën e arsimit

  Hulumtimet që bëhen nga KEC janë, rëndom, të karakterit aplikativ e jo akademik. Qëllimi është që tema të caktuara të arsimit dhe të shkencës të analizohen nga këndvështrimi i praktikave më të mira ose i analizës së gjendjes, duke dhënë rekomandime për përmirësime. Në këtë aspekt, KEC bën edhe studime që kanë për qëllim vlerësimin e projekteve të realizuara nga palët e treta, por edhe analiza që duhet ta informojnë vendimmarrjen për një çështje të caktuar.

Shiko të gjitha programet

Publikimet

 • Politike rekomanduese_

  Politikë rekomanduese për zhvillimin në fëmijërinë e hershme

  Shkarko

  Shqip
 • Capture_Teknologjia tek femijet

  Teknologjia te fëmijët, ndikimi dhe pasojat

  Shkarko

  Shqip

Shih të gjitha publikimet