Lajmet

 • Arise-logo-1

  30.08.2021

  FTESË PËR SHPREHJE INTERESI: PËRZGJEDHJA E PESË SHKOLLAVE PËR PJESËMARRJE NË PROJEKTIN ARISE

  Për projektin ARISE ARISE (Action for Reducing Inequalities in Education / Iniciativa për zvogëlimin e pabarazive në arsim)  është një Projekt rajonal 4 vjeçar që ka filluar të zbatohet në mars 2020 dhe që financohet nga Instrumenti për Mbështetjen Para Anëtarësimit (IPA) të Bashkimit Evropian. Qëllimi i përgjithshëm i projektit…

  Lexo më shumë

 • KEC - Logo - Preferred Size (48mm x 16mm)

  02.07.2021

  LETËR FALËNDERIMI

  LETËR FALËNDERIMI |me rastin e përfundimit të vitit shkollor 2020-2021|   Të dashur nxënës, Të dashur mësimdhënës, Të dashur bashkëpunëtorë dhe partnerë, Viti shkollor 2020/21 solli shumë sfida për të gjithë ne. Ishte vit shkollor i jashtëzakonshëm, gjatë të cilit të gjithë u munduam të përshtatemi me rrethanat e reja…

  Lexo më shumë

 • 21.05.2021

  Thirrje për pjesëmarrje në Koalicionin Kombëtar në kuadër të projektit ARISE

  Për projektin ARISE: ARISE (Action for Reducing Inequalities in Education / Iniciativa për zvogëlimin e pabarazive në arsim)  është një Projekt rajonal 4 vjeçar që ka filluar të zbatohet në mars 2020 dhe që financohet nga Instrumenti për Mbështetjen Para Anëtarësimit (IPA) të Bashkimit Evropian. Konzorciumi përbëhet nga 8 organizata…

  Lexo më shumë

 • 23.04.2021

  Editorial: Arsimi në Kosovë gjatë pandemisë COVID-19

  Editoriali mbi temën “Arsimi në Kosovë gjatë Pandemisë COVID-19” është përgatitur bazuar në diskutimin me të njëjtën temë të organizuar nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC), i cili bashkoi përfaqësues nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MASHTI), komunat, shkollat, prindërit, nxënësit si dhe përfaqësues të organizatave të…

  Lexo më shumë


Shih të gjitha lajmet

Programet

 • Përmirësimi i cilësisë së arsimit

  Në këtë kategori kryesisht bëjnë pjesë programet e trajnimit në shërbim për mësimdhënës dhe menaxherë të shkollave, por edhe për profile të tjera të pjesëmarrësve. KEC ka 68 programe të kësaj natyre nëpër të cilat kanë kaluar mbi 30,000 pjesëmarrës. Shumica e këtyre programeve të trajnimit janë zhvilluar në kuadër të projekteve ndërkombëtare dhe janë akredituar nga MASHT.  Zhvillimi i mendimit kritik përmes leximit dhe shkrimit dhe Hap pas Hapi janë dy programet më të vjetra dhe ende më të kërkuara të trajnimit që ofron KEC, ndërsa përmbajtjet e tyre tanimë janë përfshirë në programet e Fakultetit të Edukimit. Lista e plotë e programeve të trajnimit mund të merret këtu.

 • Hulumtimet në fushën e arsimit

  Hulumtimet që bëhen nga KEC janë, rëndom, të karakterit aplikativ e jo akademik. Qëllimi është që tema të caktuara të arsimit dhe të shkencës të analizohen nga këndvështrimi i praktikave më të mira ose i analizës së gjendjes, duke dhënë rekomandime për përmirësime. Në këtë aspekt, KEC bën edhe studime që kanë për qëllim vlerësimin e projekteve të realizuara nga palët e treta, por edhe analiza që duhet ta informojnë vendimmarrjen për një çështje të caktuar.

Shiko të gjitha programet

Publikimet

 • Capture

  Analizë e regjistrimit dhe vijimit të fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian në klasën e parë dhe klasat parafillore

  Shkarko

  Shqip
 • Capture

  Raport monitorimi: Vlerësimi i realizimit të PSAK 2017-2021

  Shkarko

  Shqip English

Shih të gjitha publikimet