ZHVILLIMI I STRATEGJISË PËR EDUKIMIN E PËRGJITHSHËM

ZHVILLIMI I STRATEGJISË PËR EDUKIMIN E PËRGJITHSHËM

Qëllimi i këtij veprimi ishte për të lehtësuar zhvillimin e Strategjisë së Përgjithshme të Arsimit për Kosovën 2007-2017. Një seri e punëtorive me pjesëmarrje të gjerë nëpër nivele të ndryshme arsimore, nisën nga identifikimin i dobësive dhe fuqive, zbuluar nga fushat që do të trajtohen, përcaktuan vizionin dhe misionin e strategjisë, objektivat strategjike të zhvillimit dhe në fund dhëna masa dhe veprime konkrete të cilat do të avancojnë sistemin arsimor në vitet e rëndësishme që do të vijnë për shoqërinë kosovare. Këto masa u bënë edhe më tej më funksionale në plan të detajuar të veprimit dhe buxhetit për vitet 2007 – 2012. Roli i KEC ishte për të siguruar mbështetje të përgjithshme për procesin, duke përfshirë ekspertizën dhe logjistikën. Ky dokument strategjik është miratuar nga Qeveria e Kosovës në prill 2007 dhe shërben si bazë për koordinimin e donatorëve në sektorin e arsimit. Në vijim të procesit të zhvillimit të Strategjisë, KEC ka përgatitur një kornizë gjithëpërfshirëse të monitorimit për Ministrinë e Shkencës, Arsimit dhe Teknologjisë, e cila ka dhënë një mjet për monitorimin e zbatimit të masave strategjike dhe arritjen e objektivave strategjike.

  • Periudha e implementimit
    01/01/2006 deri 30/06/2007
  • Personeli
    Dukagjin Pupovci
  • Partnerët dhe Donatorët

    Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë (MASHT)

  • Research