TOGETHER – PËRKRAHJE PËR INTEGRIMIN E FËMIJËVE NGA KOMUNITETET ROM, ASHKALI DHE EGJIPTIAN NË EDUKIMIN PARAFILLOR

TOGETHER – PËRKRAHJE PËR INTEGRIMIN E FËMIJËVE NGA KOMUNITETET ROM, ASHKALI DHE EGJIPTIAN NË EDUKIMIN PARAFILLOR

Synimi i projektit ishte të përmirësojë zhvillimin e fëmijërisë së hershme (ZHFH) rezultatet dhe gatishmërinë e shkollës e komunitetit të disavantazhuar rom, ashkali dhe egjiptian (RAE) fëmijët e moshës 5-6 në lokalitetet e përzgjedhura duke përmirësuar aftësitë prindërore të prindërve RAE, duke forcuar lidhjen midis prindërve dheshkollave, zgjerimin e qasjes në shërbime të integruara të ZHVH, dhe ngritjen e cilësisë së mësimdhënies dhe mësimnxënies.

Komponentët e projektit, aktivitetet dhe rezultatet e pritura:

Komponenti 1: Përmirësimi i qasjes dhe pjesëmarrjes në shoqëri, përmes shërbimeve jo të ndara të ZHFH-së, synon të eliminojë barrierat ekzistuese për pjesëmarrjen e fëmijëve RAE të moshës 5-6 në arsimin parashkollorë në lokalitetet e përzgjedhura, nga sigurimi i materialit dhe komunikimi intensiv me prindërit RAE përmes ndërmjetësuesve parashkollore dhe fushatave informuese. Ky komponent përfshin aktivitete për (a) të adresuar barrierat financiare dhe të transportit në arsimin parashkollorë të fëmijëve RAE të moshës 5-6; (B) për të lehtësuar hyrjen, regjistrimin dhe frekuentimin e fëmijëve RAE të moshës 5-6 në nivelin parashkollorë dhe tranzicionin e fëmijëve RAE të moshës 6 në arsimin fillor nëpërmjet identifikimit, rekrutimit dhe trajnimit e ndërmjetësuesve të shkollave.

Komponenti 2: Përmirësimi i shkathtësive dhe praktikave të prindërve RAE, synon të përmirësoj dukshëm aftësitë dhe praktikat e prindërve (sidomos nënave,) të fëmijëve RAE të moshës 5-6 në lokalitetet e përzgjedhura përmes trajnimit formal shkrim-leximit dhe mësimit në formë tregimi (Tregimi im). Krijimi i shkollës së prindërërve për ndërtimin e vetëdijes dhe aftësive për të zbatuar praktika të mira prindërore (ngjarje të Komunitetit me prindërit për të ushqyerit në fëmijërinë e hershme, shëndetësi dhe arsim), dhe rritjen e ndërveprimit të prindërve të ZHFH-së në institucionet parashkollore.

Komponenti 3: Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve të ZHFH ka për qëllim përmirësimin e cilësisë së mësimdhënies dhe të nxënit e fëmijëve RAE në parashkollor duke forcuar kapacitetet e edukatorëve për të siguruar edukimin më qendër fëmiun. Ky komponent përfshin aktivitete për forcimin e kapaciteteve të mësuesve parashkollorë për të ofruar shkollimin më qendër fëmiun duke përmirësuar mësimdhënien dhe të mësuarit në parashkollorë përmes aktiviteteve për ndërtimin e kapaciteteve që promovojnë qasjen e fëmijëve në qendër të ZHFH.

  • Periudha e implementimit
    01/03/2014 deri 31/07/2016
  • Personeli
    Driton Berisha
  • Partnerët dhe Donatorët

    Roma Education Fund (REF)

  • Research