PAJISJA E KLASËVE TË PARA ME SETIN E LIBRAVE PËR FËMIJË

PAJISJA E KLASËVE TË PARA ME SETIN E LIBRAVE PËR FËMIJË

Ideja themelore e këtij projekti është pajisja e klasave të para në Kosovë dhe Maqedoni me setin e librave të leximit, të dizajnuara për të përmirësuar aftësitë e leximit në moshë të re. Projekti trajnon dhe monitoron mësuesit për përdorimin e librave, ndarjen e literaturës dhe tregimeve me fëmijët e vegjël dhe promovimin e tregimit  dhe leximit kreativ. Me këtë projekt çdo klasë e klasës së parë në Kosovë merr një sërë librash, ndërsa klasa me më shumë se 20 nxënës do të marrin dy grupe.

Gjithsej 27 000 fëmijë dhe 600 shkolla do të jenë pjesë e projektit.

Në Maqedoni 800 grupe të librave do të shpërndahen në klasat e para që mësohen në gjuhën maqedonase, 400 grupe të librave do të shpërndahen në klasat e para që mësohen në gjuhën shqipe.

Gjithsej 21 000 fëmijë dhe 200 shkolla do të jenë pjesë e projektit. Seti i librave është e mbushur në një tabelë kartoni, në formën e një autobusi tërheqës për fëmijë, që do të përdoret për të ruajtur librat, por edhe si një lodër.

Bashkangjitur me të do të jetë gjithashtu një poster me informacione rreth temave të librave. Qendra për Arsim e Kosovës është përgjegjëse për shpërndarjen e librave në të gjitha klasat e klasës së parë në Kosovë, dhe Fondacioni për Arsim dhe Tregues të Kulturës-FEC-it Sep për step do të jetë përgjegjës për shpërndarjen e librave në Maqedoni. Seminari për përdorimin e librave organizohet në 20 komuna, ku marrin pjesë mësues nga vendet e afërta. Qendra e Arsimit të Kosovës, me përvojë, është përgjegjëse për shpërndarjen dhe lehtësimin e punëtorive.

Secila shkollë zgjedhë një mësues (mundësisht koordinator cilësor) që do të marrë pjesë në një punëtori informuese një ditore mbi përdorimin e librave. Të njëjtët mësues do të jenë përgjegjës për shpërndarjen e informacionit në shkollën e tyre përkatëse.

Koncepti i njëjtë do të zbatohet në Maqedoni nën drejtimin e Fondacionit për Arsim dhe Iniciativë Kulturore hap pas hapi.

 

  • Periudha e implementimit
    01/04/2017 deri 01/05/2018
  • Personeli
    Hana Zylfiu-Haziri
  • Partnerët dhe Donatorët

    MoneyGram

  • Research