PROJEKTI PËR FUQIZIMIN E MINISTRISË

PROJEKTI PËR FUQIZIMIN E MINISTRISË

Ky projekt është finansuar nga Banka Boterore dhe si qëllim kishte trajnimin e 50 punëtorëve të MAShT-it të bazuar në këtë program trajnimi: 1. Të Nxënit Ndërveprues (24 orë) 2. Vlerësimi në Bazë Shkolle (24 orë) 3. Planifikimi i integruar dhe vlerësimi i projekteve edukative (30 orë) Aktivitetet e projektit u kompletuan nga 4 Marsi – 24 Prill të vitit 2002. QAK-u u kontraktua për të mbajtur programin e njejtë të trajnimit për përsonelin e drejtorive komunale të edukimit dhe zyrave për zhvillim të edukimit, por ky vendim u suspendua me vonë nga Banka Botërore për shkak të arsyeve administrative.

 

  • Periudha e implementimit
    26/01/2002 deri 06/07/2002
  • Personeli
    Dukagjin Pupovci
  • Partnerët dhe Donatorët

    Banka Botërore

  • Research