PEACOCK-FACE 2 (PAQE PËRMES KOMPETENCAVE, BASHKËPUNIMIT DHE NJOHURIVE)

PEACOCK-FACE 2 (PAQE PËRMES KOMPETENCAVE, BASHKËPUNIMIT DHE NJOHURIVE)

Qëllimi i përgjithshëm i projektit: Mbështetja e bashkëjetesës paqësore të të gjitha grupeve etnike në Kosovë përmes prezantimit të programit mësimor për zhvillimin personal.   Përmes projektit PEACOCK do të:

 • Zhvillohen materialet për mësimdhënie dhe mësimnxënie për zhvillimin personal dedikuar klasave 5 – 9
 • Përshtaten materialet ekzistuese për përdorim në kontekstin Kosovar
 • Zhvillohen kurse trajnimi on-line dhe ballë për ballë për studentë dhe mësimdhënës para dhe në shërbim
 • Arrihen ndryshime të qëndrueshme në sistemin e trajnimit të mësimdhënësve
 • Integrohen konceptet në programimin/syllabuset e arsimit të mësimdhënësve para-shërbimit
 • Transferohen materialet për Zhvillim Personal/Shkathtësitë për jetë në arsim, para-shërbimit dhe në shërbim
 • Zhvendoset ligjërimi prej atij të bazuar në njohuri, në mësimdhënie të bazuar në kompetencë studentore.

Fakulteti i Edukimit si partner i projektit zhvillon konceptet e shkathtësive të jetës përmes:

 • Integrimit të koncepteve në program/syllabuse,
 • Zhvillimit të një kursi online dhe ballë për ballë për studentët,
 • Zhvillimit të simpoziumit dhe analizës rreth zhvillimit të shkathtësive tek nxënësit në sistemin tonë arsimor

 

 • Periudha e implementimit
  01/02/2019 deri 30/06/2023
 • Personeli
  Hana Zylfiu-Haziri
 • Partnerët dhe Donatorët

  Zurich University of Education (PHZH)

 • Research