PARANDALIMI I DHUNËS NË MES TË BASHKËMOSHATARËVE

PARANDALIMI I DHUNËS NË MES TË BASHKËMOSHATARËVE

Objektivat kryesore të projektit ishin:

 • Të rrisë ndërgjegjësimin e shkollave për çështje që lidhen me të drejtat e fëmijëve;
 • Të ndërtoj një imazhi pozitiv të fëmijëve;
 • Të zvogëloj jo-tolerancën në mesin e fëmijëve dhe mësuesve;
 • Të përcaktojë format e dhunës së bashkëmoshatarëve dhe të rris ndërgjegjësimin në mesin e fëmijëve dhe mësuesve.

Aktivitetet e monitorimit dhe vlerësimit të këtij projekti janë kryer në 10 shkolla fillore, të cilat ishin të gatshme për të marrë pjesë në projekt dhe 3 mësues nga çdo shkollë ishin të përfshirë në trajnime. Ata pritet të shpërndajë njohuritë dhe aftësitë e mësuara në mesin e kolegëve të tjerë. Një koordinator lokal për secilën nga shkollat pjesëmarrëse u emërua në mesin e të diplomuarve të psikologjisë, i cili, në ndërkohë formi organizatën e re- Fondacioni Together Kosova. Projekti ka pasur një “strukturë piramidale”. Fillimisht, 30 seminare për mësimdhënës janë organizuar në bashkëpunim me Fondacionin Together Slovenia. Çdo seminar u pasua nga faza e vet të projektit, me qëllime dhe detyra të veçanta. Pas seminareve mësuesit ishin të detyruar për të trajnuar kolegët e tyre të tjerë me ndihmën e koordinatorit lokal. Koordinatori punoni me shkollat, duke u siguruar atyre mbështetje dhe fuqizim kur është e nevojshme. Koordinatori mbikëqyret nga profesionistë nga Fondacioni Together Sllovenia. Rezultatet kryesore:

 • U përgatit dhe u shpërndara një doracak për punë në shkolla për pjesëmarrësit ;
 • Dy seminare u mbajtën me sukses;
 • U zhvillua dhe u zbatua programi shkollor.

 

 • Periudha e implementimit
  01/02/2009 deri 31/12/2009
 • Personeli
  Ardita Kabashi
 • Partnerët dhe Donatorët

  Foundation Together Slovenia

 • Research