KONCEPTET E QYTETARISË TE NXËNËSIT E SHKOLLËS FILLORE NË KOSOVË

KONCEPTET E QYTETARISË TE NXËNËSIT E SHKOLLËS FILLORE NË KOSOVË

Objektivi kryesor i projektit ishte të vlerësoj nivelin e të kuptuarit të koncepteve të qytetarisë në mesin e studentëve të Kosovës dhe të përcaktojë modalitetet për ndërhyrje. Qëllimi i përgjithshëm i projektit “Konceptet e qytetarisë në mesin e nxënësve të shkollave fillore në Kosovë” ishte që të kontribuojë në zhvillimin e shoqërisë demokratike në Kosovë. Aktivitetet kryesore të projektit ishin:

 • Një hulumtim në të kuptuarit e koncepteve themelore të qytetarisë është realizuar me fëmijët e shkollave në të gjithë Kosovën. 25 shkolla me 1500 nxënës të klasës së 8-të kanë qenë objekt i hulumtimit. Një raport nga hulumtimi ishte përgatitur dhe publikuar. Raporti ishte një bazë për ndërhyrje të ardhshme në këtë fushë.
 • Një manual për mësimdhënësit në edukimin qytetar është zhvilluar. Ajo mbështetet shumë e shumë në rezultatet e hulumtimit, dhe ndihmon mësuesit për të adresuar çështje të rëndësishme në mësimin e shtetësisë. Për të lehtësuar këtë proces, janë organizuar trajnime dhe seanca informative me mësuesit e edukimit qytetar.

Rezultatet kryesore:

 1. Kuptimi i qytetarisë në mesin e fëmijëve të Kosovës vlerësohet nëpërmjet një hulumtimi.
 2. Një manual për edukimin qytetar është prodhuar.
 • Periudha e implementimit
  01/08/2009 deri 30/09/2013
 • Personeli
  Petrit Tahiri
 • Partnerët dhe Donatorët

  Rectors Conference of the Swiss

  Swiss Development Cooperation (SDC)

  Universities of Applied Sciences (KFH)

  Zurich University of Education (PHZH)

 • Research