ZHVILLIMI I PROGRAMEVE TË TRAJNIMIT PËR MËSUESIT E LËNDËS SË MATEMATIKËS (KLASËT E 5-TA)

ZHVILLIMI I PROGRAMEVE TË TRAJNIMIT PËR MËSUESIT E LËNDËS SË MATEMATIKËS (KLASËT E 5-TA)

Zhvillimi i programit të trajnimit për mësuesit e lëndës së matematikës, kishte për qëllim ndërtimin e kompetencave të mësimdhënësve për prezantim cilësor dhe kreativ të koncepteve të matematikës, diagrameve, modeleve, rregullave dhe marrëdhënieve që i përkasin kurrikulës së matematikës të klasës 5, si dhe zbatimin e suksesshëm të tyre në zgjidhjen e problemeve në matematikë, në lëndë të tjera dhe jetë të përditshme. Aktivitetet kryesore të përfshira:

 • Zhvillimi i një metodologjie për trajnimin e mësimdhënësve fillor;
 • Hartimi i modulit për trajnim në temën e matematikës për klasën e 5;
 • Zhvillimi i manualit trajner për zbatimin e trajnimit;
 • Zhvillimi i trajnimit udhëzues për mësuesit e matematikës;
 • Sigurimi i trajnimit ToT për 35 mësues të klasave 1-5;
 • Zhvillimi i 3 teste të njohurive dhe matricave të vlerësimit për modulin e trajnimit.
 • Periudha e implementimit
  03/06/2013 deri 31/10/2013
 • Personeli
  Melinda Mula
 • Partnerët dhe Donatorët

  GIZ

 • Research