ZHVILLIMI I PROGRAMEVE TË TRAJNIMIT PËR MËSUESIT E LËNDËS SË MATEMATIKËS (KLASËT 1-5 DHE 6-9)

ZHVILLIMI I PROGRAMEVE TË TRAJNIMIT PËR MËSUESIT E LËNDËS SË MATEMATIKËS (KLASËT 1-5 DHE 6-9)

Qëllimi i këtij projekti ishte zhvillimi i dy programeve të trajnimit për matematikë për klasat 1-5 dhe 6-9 si dhe ndërtimi i kapaciteteve të mësuesve për zbatimin e qasjeve në qendrat e reja të studentëve. Zbatimi i projektit u organizua në tri kontrata të veçanta:

 1. Zhvillimi i programit të trajnimit për mësuesit në matematikë të përgjithshme (klasat 1-5) dhe trajnimi i trajnerëve,
 2. Hartimi i programit të trajnimit për mësuesit e matematikës (klasat 6-9) dhe trajnimin e trajnerëve,
 3. Implementimi i programit të trajnimit të mësuesve për mësuesit e matematikës (klasat 6-9).

Programi i trajnimit për mësuesit e matematikës së përgjithshme (klasat 1-5) fokusohet në zbatimin e teknikave dhe strategjve në klasë. Programi i trajnimit për mësuesit e matematikës (klasat 6-9) fokusohej në metodologjinë dhe jo në çështje, dhe ka 60 orë të kontaktit. Përveç kësaj, më shumë se 100 mësues të matematikës nga katër komunat e Kosovës, ishin trajnuar në bazë të këtij programi. Të dy programet janë të akredituara nga Ministria e Arsimit dhe kreditet e fituara mund të përdoren për përmbushjen e kërkesave ndaj procesit të licencimit të mësimdhënësve.

 • Periudha e implementimit
  01/03/2011 deri 01/05/2012
 • Personeli
  Melinda Mula
 • Partnerët dhe Donatorët

  GIZ

 • Research