Transformimi shoqëror inovativ në Kosovë – KIST +

Transformimi shoqëror inovativ në Kosovë – KIST +

Qëllimi i përgjithshëm i projektit është promovimi i edukimit digjital në arsim, duke ofruar udhëzime dhe materiale digjitale për shkollat, si dhe aktivitete kulturore e artistike, me synim rritjen e pjesëmarrjes aktive të nxënësve në jetën qytetare, adresimin e dezinformimit, dhe zhvillimin e të menduarit kritik në përballjen me sfidat e shekullit 21.

 

Aktivitetet e projektit

 • Përzgjedhja e përfaqësuesve të komunitetit dhe  anëtarëve të rinj të klubeve mediale.
 • Organizimi i ngjarjes fillestare të projektit me të gjitha palët e interesit.
 • Përzgjedhja e  filmave për shfaqje në komunitet me pjesëmarrjen e shkollave dhe përfaqësuesve të komunitetit.
 • Zhvillimi i udhëzuesve për parandalimin e radikalizimit, edukimin medial dhe marrëdhëniet ndëretnike.
 • Shfaqja e filmave në komunat partnere të projektit.
 • Zhvillimi i tregimeve me interes njerëzor nga përfaqësues të komunitetit me ndihmën e Klubeve të shkollave.
 • Organizimi i trajnimeve për klubet mediale të shkollave, mësimdhënësit dhe përfaqësuesit e komuniteteve.
 • Organizimi i Sfidës së Transformimit Shoqëror Digjital.
 • Organizimi i ngjarjes përfundimtare të projektit.
 • Periudha e implementimit
  01/06/2023 - Aktuale
 • Personeli
  Sofije Toska
 • Partnerët dhe Donatorët

  Dokufest

  Netherlands Embassy in Kosovo

 • Research