RRJETI K-RAE-EYN

RRJETI K-RAE-EYN

Rrjeti i romëve, ashkalinjve dhe egjiptianëve kosovarë për zhvillimin e fëmijërisë së hershme, është një rrjet i profesionistëve dhe i para-profesionistëve nga komuniteti rom, ashkali dhe egjiptian në Kosovë dhe i atyre të cilët punojnë në fushën e edukimit të komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian në Kosovë. Ai është themeluar duke u bazuar në konceptin “Romani Early Years Network (REYN)” – Rrjeti rom i Viteve të Hershme, i cili është nisur nga një ngjarje e veçantë gjatë konferencës për ECD (Early Childhood Development – Zhvillimi i Fëmijërisë së Hershme), të organizuar bashkërisht nga Asociacioni Ndërkombëtar Hap pas Hapi (International Step by Step Association – ISSA) dhe Diversiteti në Edukimin e Fëmijërisë së Hershme (DECET – Diversity in Early Childhood Education and Training).

 

  • Periudha e implementimit
    01/09/2013 deri 01/09/2015
  • Personeli
    Hana Zylfiu-Haziri
  • Partnerët dhe Donatorët

    Open Society Foundation (OSF)

  • Research