Rritja e përfshirjes në edukimin parashkollor dhe fillor

Rritja e përfshirjes në edukimin parashkollor dhe fillor

Objektiva e përgjithshme

Projekti ka për qëllim të përmirësojë rezultatet e zhvillimit të fëmijërisë së hershme dhe vijimin e shkollimit nga fëmijët rom, ashkali dhe egjiptian të moshës 4-6 dhe 6-8 vjeç nga 7 lagje të komunës së Prizrenit dhe 2 fshatra të komunës së Istogut, duke punuar me 4 shkolla në 2 lokacione; duke përmirësuar aftësitë prindërore të prindërve; duke forcuar lidhjen midis prindërve dhe institucionet parashkollore dhe shkollore; duke zgjeruar qasjen në shërbimet e integruara të zhvillimit të fëmijërisë së hershme dhe ngritjen e cilësisë së mësimdhënies dhe mësimnxënies.

Rezultatet e projektit

 •  Rritja e numrit të fëmijëve romë të moshës 0-6 vjeç, përfitimi i shërbimeve cilësore për zhvillimin e fëmijërisë së hershme dhe rritja e numrit të prindërve të cilët e konsiderojnë më të rëndësishëm rolin aktiv në edukimin e fëmijëve;
 • Rritja e fëmijëve të moshës fillore që përfitojnë nga arsimi gjithëpërfshirës dhe cilësor në lokalitetet e synuara;
 • Rritja e ndjeshmërisë së publikut ndaj pjesëmarrjes së fëmijëve dhe edukimit gjithëpërfshirës.
 • Periudha e implementimit
  12/01/2024 - Aktuale
 • Personeli
  Sofija Toska
 • Partnerët dhe Donatorët

  Roma Education Fund (REF)

  European Union

  Nevo Koncepti

  Vision 02

 • Research