PROJEKTI PËR PËRMIRËSIMIN E PJESËMARRJES NË ARSIM 1 DHE 2 (EPIP)

PROJEKTI PËR PËRMIRËSIMIN E PJESËMARRJES NË ARSIM 1 DHE 2 (EPIP)

Objektivi kryesor i projektit ishte përmirësimi i arritjeve arsimore në nivelet e arsimit fillor dhe të mesëm dhe për të rritur aksesin e grupeve vullnetare në arsim. Projekti siguroi grante përshkollat ​​fillore dhe të mesme në Kosovë, për të trajtuar problemet e regjistrimit dhe të frekuentimit. Shkollat të cilat janë të para-përzgjedhura nga autoritetet lokale, hartuan projekt propozime që synojnë rritjen e pjesëmarrjes në arsimin fillor dhe të mesëm. Projekte shkollore, të zhvilluara në një mënyrë pjesëmarrëse, mbuluan një gamë të gjerë të ndërhyrjeve, duke përfshirë përmirësimin e infrastrukturës dhe mjedisit shkollor, por edhe projektet për adresimin e cilësisë së arsimit. Në fazën e dytë të projektit fokusi ishte në shkolla me pjesë të konsiderueshme të nxënësve të pakicave etnike. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) ka qenë përfituese e grantit të Bankës Botërore /CIDA prej 5.1 mil. USD, ndërsa KEC ishte kontraktuar nga Ministria për të ofruar asistencë teknike për të siguruar menaxhimin e përgjithshëm të projektit dhe zbatimin në shkollë, në nivel lokal dhe rajonal. Kjo është kryer duke ofruar mbështetje për aktivitetet në terren, duke përfshirë trajnimin për planifikimin e projektit, prokurimin, monitorimin, etj Grantet janë dhënë në bazë të planeve të zhvillimit të shkollës dhe propozimeve për grante, të cilat janë vlerësuar nga ekipet komunale të granteve shkollore (MSGTs) dhe të miratuar nga bordi i miratuar per grante shkollore (SGAB). Shkollat ​​pjesëmarrëse gjithashtu kanë zhvilluar plane të thjeshta të monitorimit dhe vlerësimit si dhe raportet e shkurtra. Rezultatet kryesore:

 • Mbi 600 shkolla kanë përfituar nga skema e granteve shkollore,
 • Shkollat ​​kanë forcuar kapacitetet e tyre dhe infrastrukturën,
 • Rritja e llogaridhënies dhe pjesëmarrjes me anë të bordeve të shkollave aktive dhe partneriteteve të qeverisë shkollore komunale.
 • Periudha e implementimit
  07/10/2003 deri 30/01/2009
 • Personeli
  Dukagjin Pupovci
 • Partnerët dhe Donatorët

  Banka Botërore

  Canadian International Development Agency (CIDA)

  SOROS Foundation

 • Research