NDËRVEPRIMI MIDIS ZHVILLIMIT TË KAPITALIT NJERËZOR DHE NDRYSHIMEVE TEKNOLOGJIKE: DËSHMI NGA BALLKANI PERËNDIMOR (GDN)

NDËRVEPRIMI MIDIS ZHVILLIMIT TË KAPITALIT NJERËZOR DHE NDRYSHIMEVE TEKNOLOGJIKE: DËSHMI NGA BALLKANI PERËNDIMOR (GDN)

Ky studim trajton lidhjen midis ndryshimit teknologjik në Ballkanin Perëndimor. Është konstatuar që firmat që janë objekt i ndryshimeve teknologjike kanë rritje në kërkesë të aftësi vedhe një mekanizëm për të akomoduar këtë kërkesë është duke ofruar trajnime shtesë për fuqinë punëtore e tyre. Për të testuar këtë propozim të dhëna janë nxjerrë nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim nga valët 2002 dhe 2005. Vlerësimet janë përdorur për të analizuar ndikimin e ndryshimit teknologjik mbi incidencën e trajnimit dhe intensitin. Gjetjet e kësaj analize tregojnë se firmat që i nënshtrohen ndryshimit teknologjik kanë me të vërtetë më shumë gjasa për të ofruar trajnim dhe ka disa prova se ato ofrojnë një intensitet më të madh të trajnimit. Kjo lidhje pozitive midis ndryshimit teknologjik dhe trajnimit sugjeron se një mënyrë për të trajtuar trajnimet për nën-investimeve në Ballkanin Perëndimor është duke rritur stimujt për firmat për të ndërmarrë ndryshime teknologjike.

 

  • Periudha e implementimit
    01/01/2008 deri 31/12/2008
  • Personeli
    Halim Hyseni
  • Partnerët dhe Donatorët

    GDN/CERGE-EI Foundation

  • Research